BT Education - шаблон joomla Продвижение

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”

с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

тел: 0888441157, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , http://oy-karadjalovo.com

ОУ „Св. св. Кирил  и Методий”

Заповед РД-10-556/05.09.2017 г.                                                                              

Утвърдил:…………........

Директор: Иванка Пенева

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА  РАБОТНАТА  ЗАПЛАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с. КАРАДЖАЛОВО

За учебна 2017- 2018 година

 

 

 УВОД:

 1. Вътрешните правила за работната заплата представляват система за организацията, разпределението и изплащането на работните заплати на работещите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово. Тази система включва различни процедурии е част от Системата за финансово управление и контрол, която от своя страна е част от Правилника за вътрешния трудов ред.
 2. За спазването на процесите в тези правила отговарят: директорът на училището, заместник директорът, главният счетоводител и техническият сътрудник.
 3. С процедурите в правилата, както и с техните промени, се запознават всички работещи в училището срещу подпис.
 4. За поддържането и изменението на процедурите отговаря директорът на училището.
  1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
   1.  ЗПУО;
   2.  ДОС;
 5. Постановления на Министерския съвет: за изпълнение на държавния бюджет за съответната година и други;
 6. Наредба № 1 от 4 януари 2010 година (с последвалите изменения) за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета;
 7. Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/17.01.2007 г., (с последвалите изменения);
 8. КТД за системата на народната просвета;
 9. Инструкции към проекти по национални програми;
 10. Както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.
  1. ЦЕЛИ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
 11. Спазване на действащата нормативна уредба.
 12. Конкретизиране на нормативните разпоредби, касаещи заплащането на труда в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово.
 13. Осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при определяне на работните заплати.
 14. Мотивиране на персонала за качествено изпълнение на задълженията.
 15. Индивидуалните РЗ да съответстват на приноса на всеки един за постигане целите на училището.
 16. Определяне на механизми за формирането на размера и изплащането на индивидуалните, допълнителните и други трудови възнаграждения.
  1. ФУНКЦИИ НА ВПРЗ
 17. Условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата.
 18. Условията и реда за определяне на основните индивидуални месечни работни заплати.
 19. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване.
 20. Стимулите и санкциите и начините, по които се отразяват на индивидуалните работни заплати.
 21. Редът и начините за изчисляване на брутната месечна заплата (редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи, необходими за изчисляване на полагащите се брутни и нетни трудови възнаграждения).
 22. Начинът на оформяне на отчета на средствата за работната заплата за текущо възнаграждение.
 23. Редът и начинът за изплащане на трудовите възнаграждения.
 24. Редът и начинът за изменение на основните заплати и допълнителните възнаграждения.
  1. НАЧИН НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА:
   1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
 25. Годишният размер на средствата за работна заплата се формира с натрупване от началото на годината на основата на разчетената с бюджета численост на персонала и средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала за съответния период.
 26. Средствата за работна заплата се определят в рамките на делегирания бюджет и съобразно размера на субсидията, получена от финансиращия орган на база утвърдена формула и целеви и нецелеви приходи, оставащи в разпореждане на директора на училището.
 27. Директорът на училището определя числеността и структурата на персонала и средната брутна работна заплата на едно лице, в съответствие с действащите нормативни документи, настоящите правила и съобразно възможностите на бюджета. Водещ документ при определяне числеността на персонала е Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН (ДВ бр.4/15.01.2010 г. (с последвалите изменения)) за работните заплати на персонала, Наредба № 3 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.
 28. Необходимите средства за работна заплата (бюджетен параграф 01-01) се определят като произведение от утвърдената численост на персонала и средната брутна работна заплата на едно лице. Сумата се фиксира в рекапитулацията, която е част от щатното разписание.
 29. ДОПУСТИМОСТ В РАЗМЕРА НА ФРЗ: Средствата за работната заплата да не надхвърлят 90 на сто от годишния бюджет на училището.
 30. Годишният бюджет включва следните КОМПОНЕНТИ: 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА  РАБОТНАТА  ЗАПЛАТА

НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

   Настоящите вътрешни правила за работната заплата са изготвени в съответствие с:

1.1. Кодекса на труда;

1.2. Закон за изпълнение на държавния бюджет;

   С настоящите правила се определят:

   Органите на синдикалните организации в училището имат право да участват в подготовката на проекта на изменение на вътрешните правила за работната заплата, за което директорът задължително ги поканва. При постигнато съгласие между директор и синдикати, се подписва протокол, като всяка страна запазва екземпляр от подписаните договорености.

   Промените в процедурите на тези правила стават със заповед на Директора на училището при промяна в обстоятелствата, след обсъждане със Синдикалната организация в училището.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ  И  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА  СРЕДСТВАТА  ЗА  РАБОТНА  ЗАПЛАТА

-         преходен остатък от предишната финансова година

-         държавна субсидия съгласно единен стандарт за издръжката на един ученик и едно дете в ЗПГ

-         целеви държавни средства за извънкласни дейности

-         целеви държавни средства за материално-техническа база

-         целеви д ържавни средства за целодневно обучение

-         целеви държавни средства за закуски, учебници и спорт

-         средства от дофинансиране

-         средства по спечелени проекти

-         други средства.

   В началото на финансова година и при промени във ФРЗ директорът издава заповед за размера на фонда.

 1. Брутният фонд работна заплата включва средства за основни работни заплати, допълнителни трудови възнаграждения и други трудови възнаграждения, както и всички осигуровки, които са за сметка на работодателя (ДОО, ДЗПО, ЗОВ, УПФ), т.е. ФРЗ – включва следните бюджетни параграфи: 01-00, 02-00 и 05-00, както следва:
 2. Параграф 01-00 включ: основни заплати, процент за трудов стаж и професионален опит, извънреден труд, ПКС, лекторски часове, възнаграждения на класните ръководители, платен отпуск, допълнителен труд – ВФК и др., допълнителни дейности – проверка олимпиади, изпити и др., средства за вътрешно заместване, допълнителни плащания за 24 май, 15 септември и за Коледа, средствата за диференцирано заплащане са резултати от труда и награди.

1.6.2. Параграф 02-00 включва: пар. 02-01 – за нещатен персонал, нает по трудово правоотношение, пар. 02.05 – СБКО и средства за представително облекло на педагогическия персонал, пар. 02-08 – обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение, пар. 02-09 – други плащания и възнаграждения (напр. дни от болничните, по време на които се изплащат осигуровки за сметка на работодател).

1.6.3. Параграф 05-00 включва:

 • Осигуровки за ДОО – пар. 05-51
 • Осигуровки за УПФ – пар. 05-52
 • Осигуровки за ЗОВ – пар. 05-60
 • Осигуровки за ЗДПО  – пар. 05-80
 1. При наличие на просрочени задължения повече от 1/12 част от утвърдения  бюджет на училището директорът предприема план за намаляване на разходите, който задължително включва намаление на числеността на персонала по условията и реда на чл. 13 от Наредба №1 от 2010 година на МОН.
 2. Водещ принцип при формиране на средствата за работна заплата е да се постигне възможното равновесие между трите основни фактора – нормативна база, финансов ресурс и задържане на правоспособни специалисти в училището.
 3. При плануване на ФРЗ се използват размер на основните работни заплати по договореност със СО, конкретни размери на възнагражденията за работещите в училището, за определяне на размера на осигуровките за сметка на работодател и щатното разписание.
 4. Съгласно НСОРЗ и Наредба № 1/04.01.2010 г (с последвалите изменения) на МОН, брутната работна заплата се състои от:
 5. Основната месечна работна заплата на лицето по трудов договор
 6. Допълнителни трудови възнаграждения, определени с нормативен акт и/или в настоящите правила
 7. Други трудови възнаграждения
  1. Основни месечни заплати по трудов договор
 8. Допълнителни и други трудови възнаграждения по КТ и другите нормативни актове, уговорени в трудов договор или в тези правила. Осигуровки върху заплатите за сметка на работодател.
 9. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
  1. ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ

 

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

2.2.  Средствата за работна заплата за съответен период се използват за определяне и изплащане на:

2.3.  Системата за заплащане на труда е смесена: според образователния ценз,  квалификация, трудов стаж и професионален опит, според длъжността, според компетентностите,  според времетраенето, според представянето (според резултатите от труда, но в по-общ план), според възложените часове за учебна година като процент от ЗГПН за съответната група учебни предмети и според резултатите, според възложени часове по допълнителен трудов договор.

2.4. Директорът на училището самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала, съобразно утвърдения бюджет, като изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала  (длъжностно щатно разписание) и поименно разписание на длъжностите и работните заплати (поименно щатно разписание).

2.5. Длъжностното щатно разписание се утвърждава в началото на учебната година, в началото на финансовата година и при промяна в щатната численост на персонала.

2.6. В поименното щатно разписание се конкретизират индивидуалните трудови възнаграждения с постоянен характер. Поименното щатно разписание се утвърждава заедно с длъжностното разписание и при промяна в Списък-Образец № 1.

2.7. Длъжностното и поименното щатно разписание се придружават от рекапитулация на средствата за работна заплата.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСНОВНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

1. ПРОЦЕДУРА „ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ”

1.1. Тази процедура описва процеса по определяне и изменение на основните работните заплати на персонала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Караджалово.

1.2. Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност.

1.3. Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите се определят по реда и условията, определени в Кодекса на труда, настоящите Правила, като се вземе предвид  Наредба № 1 от 04.01.2010 г., с последвалите изменения.

2. Механизъм за определяне на основната работна заплата на педагогическия персонал

2.1. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време.

2.2. Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените в приложение № 1 от Наредба № 1/04.01.2010 г., с последвалите изменения, по длъжностни нива.

2.2.1. За лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по чл. 42, ал.1 т.1 буква „б” от ЗВО:

2.2.2. Основна работна заплата за учител – 660 лева

2.2.3. Минимална основна работна заплата за старши учител – 688 лева при педагогически стаж минимум 10 години.

2.2.4. Минимална основна работна заплата за главен учител – 726 лева при педагогически стаж минимум 10 години.

2.2.5. Работната заплата на заместник директора е 90% от РЗ на директора.

2.3. Сумата за ПКС не е елемент на основната работна заплата.

2.4 Ако лицето е назначено на непълен щат – получава процент от заплатата за цял щат, толкова процента, колкото е съотношението на непълния щат към 1 пълен щат.

3. Механизъм за определяне на основната работна заплата на непедагогическия персонал

3.1. Основна работна заплата за чистач – МРЗ за страната

3.2. Основна работна заплата за общ работник-поддръжка със техническо образование – е МРЗ за страната

3.3. Основна работна заплата за главен счетоводител с висше образование  – 1,47 пъти МРЗ за страната.

3.6 Основната работна заплата на ЗАС – 1,29 пъти МРЗ за страната

4. Конкретните размери на индивидуалните основни месечни работни заплатина работещите по трудово правоотношение при нормална продължителност на работното време се договарят между тях и  директора на училището в рамките на утвърдения бюджет на училището и се определят в индивидуалния трудов договор  или в допълнителноспоразумение към него.

4.1.Когато индивидуалната годишна преподавателска норма на учителя се допълва с часове, по които той няма правоспособност и тези часове  са по-малко от половин годишна норма, основната работна заплата не се променя.

4.2.  Основната месечна работна заплата за лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …” по чл.42 ал.1 т.1”а” от ЗВО и отговарят на изискванията за заемане на учителско място като учител по дадения учебен предмет, при пълно работно време (пълна норма годишна преподавателска заетост), се определя на 100 % към основната месечна работна заплата за „учител” с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по чл. 42, ал.1 т.1 буква „б” от ЗВО.

4.3.  Основната месечна работна заплата за лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по чл. 42, ал.1 т.1 буква „б” от ЗВО, но не отговарят на изискванията за заемане на учителско място като учител по дадения учебен предмет,при пълно работно време (пълна норма годишна преподавателска заетост), се определя на 85 %процента към основната месечна работна заплата за „учител” с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по чл. 42, ал.1 т.1 буква „б” от ЗВО.

4.4.  Индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа, но с повече от 10 учебни часа  – основната заплата на лицето в процентно съотношение към заплатата за цял щат е така, както възложените часове са процент от съответната ЗГПН и съобразно придобитата образователно-квалификационна степен и зависи дали лицето отговаря на условията за заемане на учителска длъжност.

4.5. Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на непедагогическия персонал се допускат, когато лицето е назначено на непълен щат – получава процент от заплатата за цял щат, толкова процента, колкото е съотношението на непълния щат към 1 пълен щат.

5. Изменения на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите.

   Промяната на основната РЗ може да бъде предизвикана както от промяна в характеристиката на заетото лице по отношение на някои от критериите, диференциращи основните заплати, така и в резултат на прилагане на политика на увеличение на заплатите в училището.

   Промени в основните индивидуални РЗ се извършват при:

5.1. При навършване на кръгла година педагогически стаж – промяната се извършва, считано от първия ден на месеца, следващ месеца, когато е било навършването на кръглата година.

5.2. Не е задължително да се спазват принципите на настоящия механизъм при увеличение на основните работни заплати на вече назначени лица, когато това се извършва по силата на конкретен нормативен акт, споразумение или анекс към КТД. При промяна на ВПРЗ не се допуска намаляване на вече достигната основната работна заплата на лица с постоянни трудови договори, ако тя е по-голяма от определените в правилата. При промяна с нормативен акт с императивен характер за увеличение на РЗ, основните работни заплати на лицата с постоянни трудови договори и по-големи заплати от определените в настоящите правила, могат да се увеличават в зависимост от възможностите на бюджета.

5.3. Промяна на индивидуалната норма преподавателска работа - промяната се извършва, считано от датата на промяната в нормата.

5.4. Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата. Основната работна заплата не се намалява, ако недостигът на възложените часове е с до 10 часа годишно по-малко от определената годишна норма преподавателска заетост.

5.5. Промяна на образователната степен, личната квалификация или друга характеристика, диференцираща основната заплата. При промяна на квалификацията, увеличението се извършва след представяне на документ, удостоверяващ придобиването на по-висока ОКС или нова лична квалификация. Промяната на основната работна заплата не може да стане за месец, предхождащ представянето на документа, удостоверяващ промяната.

5.6. Включване на допълнителни отговорности в длъжностната характеристика – промяната се извършва, считано от датата на включване на допълнителните отговорности.

5.7. Преназначаване на друга длъжност – промяната се извършва,  считано от датата на преназначаването (или от дата, определена с нормативен документ).

5.8. Когато по силата на нормативен акт на МС, КТД или на вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл.177 от КТ, към възнаграждението за отпуск се доплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определено по трудовото правоотношение. Това става с отделна заповед на директора.

5.9.  В други случаи, предвидени в нормативен акт.

5.10. Изменението на работните заплати се отразява един път годишно вкъм настоящите правила.

5.11. Периодично, в началото на всеки месец, директорът издава заповед за актуализация на основните работни заплати на лицата, които навършват кръгли години педагогически стаж.

6. Всяко изменение на основната РЗ става със заповед на директора, след което се подписва допълнително споразумение към основния трудов договор на лицето. Това допълнително споразумение се подписва от лицето, директора и главния счетоводител в 4 еднообразни екземпляра, които се поставят в личното дело на лицето, в класьора със заповеди и в документацията на главния счетоводител и един екземпляр – за лицето.

7.  Основната работна заплата на директора на училището се определя и променя съгласно Заповед на Министъра на МОН.

8. Основните работни заплати се съобразяват с минималния осигурителен праг по дейности и групи професии за съответната година.

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Конкретните размери на допълнителните възнаграждения се договорят от директора в рамките на утвърдения бюджет на училището и се определят в индивидуалния трудов договор или в допълнително споразумение към него.

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:

-  За придобит трудов стаж и професионален опит - чл.12 ал.1 от Наредба за структурата и организацията на РЗ;

-  СБКО – чл. 42 от КТД за системата на народната просвета;

-  За изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа – чл.8 ал.1 т.1 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН;

-  За ПКС – чл.8 ал.1 т.2 от  Наредба № 1 на МОН; На класен ръководител – за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка - чл.8 ал.1 т.4 от Наредба № 1 на МОН;

-  За официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно - чл.8 ал.2 т.3 от Наредба № 1 на МОН; За допълнителни дейности, извършвани от непедагогическия персонал;

-  За други допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал – чл.8 ал.1 т.8 от Наредба № 1;

-  За други допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал – чл.8 ал.3 от Наредба № 1 и чл.13 ал.2 от  НСОРЗ, напр. за ВФК, за разработване и реализация на проекти по НП или по ОПРЧР.

-  За придобита допълнителна професионална квалификация, свързана с изпълняваната работа;

-  За постигнати резултати от труда – текущо, за година или на друг период - чл.13 ал.1 от НСОРЗ и приложение № 2 чл.12 ал.1  от Наредба № 1 на МОН;

-  За положен извънреден труд – чл.7 от НСОРЗ;

-  За реализирани икономии на средства от ФРЗ;

-  Награди – по преценка на ръководството на училището;

-  Други възнаграждения по КТ – за платен отпуск, неизползван платен отпуск, при пенсиониране, при вътрешно заместване по чл.259 от КТ и др.

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  И  ИЗМЕНЕНИЕ НА  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИТРУДОВИ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
 2. За придобит трудов стаж и професионален опит - чл.12, ал.1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
 3. Тази процедура регламентира промяната на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит на работещите в училището.
 4. Ако работникът или служителят отговаря на изискванията на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и работи по трудов договор има право надопълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
 5. Съгласно чл. 12, ал. 9 от НСОРЗ правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.  Наредбата ще е нарушена,  ако срокът за придобиване на това право е по-малък от една година.
 6. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит с оглед правото и размера на допълнителното трудово възнаграждение, работодателят следва да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
 7. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в училището (чл.12 ал. 5 от НСОРЗ). При определяне на условията няма пречка в колективен трудов договор или с вътрешните правила за работната заплата да се договори или определи, придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба.
 8. Условия, при които се зачита сходен характер на работата, съгласно ПМС № 4/17.01.2007 г., Наредбата за пенсиите и трудовия стаж и КТД от 19.06.2016 г. за системата на народната просвета
 9. Директорът  при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение зачита изцяло за придобит трудов стаж и професионален  опит  по  смисъла  на  Наредбата  за структурата  и  организацията  на работната заплата придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение.
 10. Директорът зачита трудовия стаж, придобит след 01 юли 2007 година в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба за структура и организация на работната заплата както следва:
 11. Проведен стаж, който не се зачита за трудов стаж, не следва да се взема предвид, при определяне правото на лицето на допълнително трудово възнаграждение по ал. 1 на чл. 12.  Времето, прекарано в редовна военна служба, не се е зачитало за трудов стаж и по силата на отменената НДДТВ, поради което не може да бъде отчитано при определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от влизането в сила на НСОРЗ от 1 юли 2007 г.
 12. При постъпване на работа на нов служител, той представя документи за удостоверяване на характера на предишните му работи със следните документи: трудова книжка, длъжностна характеристика, оценъчна карта на работното място, УП или служебна бележка.
 13. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 1 % върху основната работна заплата, за всяка навършена година трудов стаж и професионален опит, зачетен по настоящите правила.
 14. Трудовият стаж се изчислява съгласно Наредба №5 за трудовата книжка и трудовия стаж.
 15. Съгласно чл. 10 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж:
 16. Трудовият стаж за времето до 31 декември 2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като: за 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75 часа; при по-малко от 75 часа месечно, трудовият стаж се определя в дни, като общият брой на изработените часове се разделя на 3.
 17. Трудовият стаж при майчинство е описан в ПВТР.
 18. Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата,  допълнителното трудово възнаграждение за трудовстаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. В случай, че е сключен основен трудов договор - допълнителното трудово възнаграждение се дължи на общо основание, независимо от продължителността на работното време.  В случай, че трудовия договор е за допълнителен труд - прилага се следното правило - задължение за начисляване на допълнителното трудово възнаграждение до достигане на съответната месечна продължителност на работното време (например до 8-часова продължителност на работното време).
 19. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период една година придобит трудов стаж и професионален опит.
 20. Възнаграждението е с постоянен характер.
 21. Съпътстващи документи:

 За работещите в училището, с изключение на директора, допълнителните и други трудови възнаграждения се определят, както следва:

- за педагогическия персонал – в съответствие с чл. 19, ал. 1 – 4 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр.19, 2003 г.), както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползва като учител;

- за непедагогическия персонал – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.

(2) За времето от 1 януари 2009 г. трудовият стаж на тези лица се определя единствено в зависимост от работното време, определено струдовия договор.

 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 • КТД за отрасъла и КТД за община Първомай
 • ПМС № 4/17.01.2007 г., доп.ДВ бр.56 от 2007 г.
 • Заповед на директора за промяна на процента за трудов стаж и професионален опит
 • Допълнително споразумение към трудов договор за промяна на процента за трудов стаж и професионален опит
 1. Изплащане на СБКО– чл. 42 от КТД за системата на народната просвета.  
 2. Съгласно чл. 293 от Кодекса на труда (КТ), начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.Средствата за СБКО се изплащат според уговореното в КТД, съгласно протокол на Общото събрание. Те са в размер на 3 %  върху заплатата и са за сметка на издръжката на училището.
 3. Възнаграждението е с постоянен характер.
 4. Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използуват за други цели.
 5. Примерното съдържание на социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите се съдържа в чл. 294 КТ.Разпоредбите на  КТ се прилагат и за работещите по ПМС № 66 от 1996 г.
 6. Средствата за представително облекло на педагогическия персонал и главния счетоводител е в размер на МРЗ за страната за сметка на издръжката на училището.
 7. Средствата за работно облекло на непедагогическия персонал е в размер на 300,00 лева за сметка на издръжката на училището.
 8. Учебните часове по даден учебен предмет, които са недостатъчни за откриване на работно място в началото на учебната година, може да се определят като лекторски часове над минималната норма задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал в училището, но не повече от половин минимална норма. Може да се възлагат като лекторски и на външни лица, ако не могат да се възложат на щатния персонал в училището. (чл.9 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН, изм.2014 г.).
 9. Лекторите се определят в началото на уч. година в Сп.-Обр. № 1.
 10. За възлагане на лекторските часове на лекторите и размера на лекторските възнаграждения директорът издава специална заповед в началото на учебната година и последващи изменения на тази заповед при промяна в обстоятелствата.
 11. Лекторските часове и възнаграждението за 1 час се договарят в индивидуалния ТД на лицето, или в допълнително споразумение към него, което се подписва от директора на училището и от лектора. ДС се съставя в 4 екземпляра – 1 за личното дело на лицето, 1 за класьора със заповеди на директора, 1 за документацията на главния счетоводител и 1 за лицето.
 12. При отсъствие на учител, ако часовете по даден учебен предмет на брой са под половината преподавателска норма, се възлагат на външен лектор или на друг учител от училището. За възлагането директорът издава заповед за заместване. След издаване на заповедта се подписва допълнително споразумение за тези часове.
 13. При отсъствие на учител с пълна норма, часовете му могат да се разпределят и възлагат на други учители, работещи в училището, като лекторски в рамките на работното време на заместващите. За възлагането директорът издава заповед. Подписват се допълнителни споразумения.
 14. При вътрешно заместване без лекторски часове, служител или учител, който, освен своята работа или длъжност, работи по вътрешно заместване извън установеното за него работно време, има право на допълнително възнаграждение в размер на 65 %отосновната работна заплата на замествания работник или служител, при условие, че заместващият изпълнява добросъвестно и качествено както своите собствени задължения, така и задълженията на замествания в пълен размер. За възлагането директорът издава заповед. След това се подписва допълнително споразумение.
 15. Лекторските часове се вписват в лекторска книга.
 16. За изплащане на сумите от лекторски възнаграждения директорът издава специална заповед.
 17. Промени в лекторските възнаграждения се извършват със заповед на директора.
 18. Размер на лекторските възнаграждения – КТД: За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър, проф. бакалавър – 6,00 лв. на действително взет час считано от 01.10.2017 г.

3.3 За изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, чл.8 ал.1 т.1 от Наредба № 1/04.01.2010 г., изм.2014 г., на МОН, се изплащат Лекторски възнаграждения, съгласно следната ПРОЦЕДУРА:

-          За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър, но за конкретните лекторски часове не притежава специалност – 4,80 лв. на действително взет час считано от 01.10.2017 г.

 1. Лекторски часове се изплащат само за действително взети часове в едно със заплатата за месец следващ, този през който са изработени.
 2. Ежемесечно до 30-то число на месеца лекторите попълват и се подписват в лекторската книга за действително взетите часове в периода от 1-во число до 30-то число на текущия месец.
 3. Води се една лекторска книга за лекторски възнаграждения, възложени по Списък-образец № 1.
 4. Ежемесечно директорът проверява лекторската книга и на основание на попълнените от лекторите данни, определя сумите, които трябва да бъдат изплатени за действително взетите лекторски часове. Директорът вписва обобщените данни и суми за периода в лекторската книга и се подписва. Ежемесечно директорът издава заповедза изплащане на лекторски възнаграждения за действително взети часове през даден период.
 5. Лекторската книга се съхранява в канцеларията, а след приключването й – в архива.
 6. За всеки месец заповедта за лекторските часове се включва в сведението за заплатите.
 7. На основание сведението и приложената заповед главният счетоводител начислява лекторските възнаграждения за съответния месец.
 8. Възнаграждението не е с постоянен характер. 
 9. За професионално-квалификационна степен, свързана с изпълняваната работа – чл.8 ал.1 т.2 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН и КТД за системата на народната просвета от 2016 г.
 10. Удостоверяване на ПКС – съгласно Наредба на МОН
 11. Сумата за ПКС е с постоянен характер и не е елемент на основната работна заплата.
 12. Възнаграждението за ПКС се договаря в индивидуалния трудов договор на учителя, или в допълнително споразумение към него, който се подписва от директора и учителя. Допълнителнотоспоразумениесе съставя в 4 екземпляра – 1 за личното дело на учителя, 1 за класьора със заповеди на директора, 1 за документацията на главния счетоводител и 1 за лицето.
 13. Промяна във възнаграждението се извършва със заповед на директора след представяне на съответния документ за удостоверяване притежанието на съответната ПКС или при промяна на нормативната уредба.
 14. Изплащането започва от първия ден на следващия месец след представяне на документа.
 15. Размер навъзнаграждението за ПКС:
  1. За образователна и научна степен „доктор“ и „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа (чл. 36, ал.2, т.5 от КТД), съответно:
 16.  На класен ръководител  – за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка и група, чл.8 ал.1 т.4 от Наредба № 1/04.01.2010 г., изм.2014 г., на МОН, се изплаща допълнително трудово възнаграждение не по-малко от 30,00 лв. месечно
 17. Допълнителното възнаграждение се изплаща на класните ръководители в училище за съответните дейности, които се извършват 40 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, предложен от класните ръководители и утвърден от директора със заповед.
 18. Възнаграждението не е с постоянен характер.
 19. За класните ръководители в училището възнаграждението се изплаща през времето на учебните занятия. В случаите, когато денят, определен в графика съвпада с неучебен, празничен ден или отпуск (за временна неработоспособност или друг краткосрочен до работни дни) то дейностите по консултиране и водене на документацията се извършват в следващия първи работен ден на лицето.
 20. Отработването на това възнаграждение се документира в дневника на класа и в специална лекторска книга.
 21. За официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно - чл.8 ал.2 т.3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН
 22. Възнаграждението не е с постоянен характер.
 23. Възнаграждението се получава три пъти годишно – за началото на учебната година 15 септември, за 24 май  и за Коледа.
 24. Възнаграждението се определя за целия персонал в училището.
 25. Размер на възнаграждението:
 26. Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при отработени минимум месеци, както следва:
 27. За отработено време се зачитат всички законоустановени отпуски, с изключение на отпуските по чл.160 от КТ, чл.163 от КТ и чл.164 от КТ.
 28. За лица, които са ползвали отпуск по чл.160 от КТ за една длъжност, но в същото време са работили на друга длъжност в същото училище, се зачита отработеното време по другата длъжност.
 29. Когато лицето работи едновременно по основно и по допълнително трудово правоотношение (при условията на чл. 110 и 111 от КТ), това допълнително възнаграждение се получава само по основното трудово правоотношение, ако същото е с училището.
 30. Лицата, които имат по-малко отработено време, получават възнаграждение, пропорционално на отработеното време.
 31. Лица на 4 часов работен ден получават 50 % от пълния размер.
 32. Справките за получаване на възнагражденията се изготвят до 5-то число на месеца, през който се изплащат. Директорът издава заповедза изплащане на възнаграждението.
 33. Допълнителното трудово възнаграждение се изплаща в съответния месец, ако бюджетът на училището позволява това. Възнаграждението може да бъде изплатено и по-късно през същата календарна година, в зависимост от възможностите на бюджета.
 34. За допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал, определени в чл.8 ал.1 т.7 и т.8 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН.
 35. За проверка на една писмена работа на ученик от олимпиада или състезание – за всеки проверител – 0,5 лекторски час.
 36. За изпитване на един ученик в индивидуална или самостоятелна форма на обучение и за изпитване/проверка на писмени работи от проведени изпити за оформяне на годишна или срочна оценка:

І ПКС – 80,00 лв. месечно

ІІ ПКС – 60,00 лв. месечно

ІІІ ПКС – 30,00 лв. месечно

ІV ПКС – 25,00 лв. месечно

V ПКС – 20,00 лв. месечно

„доктор“ – 120,00 лв. месечно

„доктор на науките“ – 150,00 лв. месечно

Размерът за 24 май и 15 септемврие като следва:

За педагогическия персонал – по 150,00 лева еднократно и поотделно за всеки празник.

За административен персонал – по 138,00 лева еднократно и поотделно за всеки празник.

За непедагогически персонал – по 92,00 лева еднократно и поотделно за всеки празник.

Размерът за Коледа: Договаря се допълнително между Директора и СО в училището в зависимост от възможностите на бюджета.

За 15 септември – 8 месеца от 1 януари до 1 септември на същата година, за лица, които на 1 септември са в трудовоправни отношения с училището и лица, чиито договори са прекратени през август същата година.

За 24 май – 8 месеца от 1 септември на предходната година до 1 май на същата година, за лица, които на 1 май са в трудовоправни отношения с училището.  

За Коледа – 11 месеца от 1 януари до 1 декември на същата година за лица, които на 15 декември са в трудовоправни отношения с училището и лица, чиито договори са прекратени през ноември същата година.

 • Председател и член на комисия – 0,5 лекторски час за 1 ученик по един учебен предмет, ако комплектът изпитни документи е пълен, т.е. съдържа: не по-малко от два заверени от директора билета с приложено ръководство за оценяване (подробни критерии за оценяване, ключ за верните отговори, скала за оценяване – приравняване на точките към шестобалната система), правилно и пълно попълнен протокол за дежурство и протокол за резултата, проверена и оценена изпитна работа – когато това е необходимо. При пропуски в представения изпитен комплект (или не навременно представен) възнаграждението е в следните размери:

-                    председател на комисия - 0,3 лекторски часа;

-                    член на комисия - 0,2 лекторски часа;

 • Член на комисия по провеждане на изпит (квестор) в рамките на работния ден – 0,5 лекторски часа за квесторство на един изпит. Това възнаграждение не се изплаща, ако протоколът за дежурство не е коректно или своевременно попълнен по вина на квестора.
 1. За проверка на писмени работи от изпити за външно оценяване на педагогическите специалисти на договор в училището се заплаща един лекторски час за отработен един астрономически час. Отработеното време се доказва с протокол, подписан от проверителите и директора. Ако това възнаграждение не е изплатено по реда на предходните две изречения, за него се начисляват точки при диференцираното заплащане.
 2. Лекторски възнаграждения по тази точка се изплащат в размера, определен в точка 3.3. раздел ІV. на настоящите правила, в зависимост от квалификацията на преподавателя.
 3. За изплащане на лекторските възнаграждения по тази точка директорът издава писмена заповед, към която прилага протокол с резултатите от проверените писмени работи и заповед  за провеждане на състезанието, олимпиадата или изпита.
 4. За изплащане на възнаграждението по тази точка не е необходимо подписването на допълнително споразумение към трудовия договор между директора и учителя, ако учителят има вече сключен трудов договор с училището.
 5. Ако учителят е лице, което няма сключен трудов договор  с училищего (например командирован от друго училище), с него се сключва граждански договор или договор по чл.111 от КТ.
 6. Възнаграждението не е с постоянен характер.
 7. За други допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал и непедагогическия персонал– чл.8 ал.3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН и чл.13 ал.2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. За извършване на допълнителна работа, която не е в преките служебни задължения на персонала, се начислява допълнително трудово възнаграждение при следните условия:
 8. Лице, извършващо вътрешен финансов контрол:
 9. Директорът определя със заповед лицето, което извършва вътрешния финансов контрол.
 10. Задължения на лицето, извършващо вътрешен финансов контрол (конкретните права и задължения относно финансовия контрол са фиксирани в т.5. на раздел ІІІ Контролни дейности).
 11. Размер на допълнителното възнаграждение – 15,00 лв. на месец.
 12. Изпълнението на задълженията на вътрешния контрольор се констатират с ревизионна бележка в книгата за контролната дейност на директора – по плана за контролната дейност.
 13. Възнаграждението може да бъде спряно поради неизпълнение на задълженията от страна на ВФК.
 14. Директорът определя със заповед лицата, които ще работят с деца със СОП.
 15. Задължения на лицата, работещи с ученици със СОП, са описани в Наредба на МОН за приобщаващото образование
 16. Размер на допълнителното възнаграждение – 20,00 лева месечно. Задълженията и размерът на това допълнително възнаграждение се договарят в допълнително споразумение към трудовия договор на лицето.
 17. Възнаграждението се изплаща за времето на учебните занятия, през което лицето реално работи с  ученици със СОП.
 18. Изпълнението на задълженията на лицата по тази процедура се констатира с ревизионна бележка в книгата за контролната дейност на директора – по плана за контролната дейност.
 19. Възнаграждението може да бъде спряно поради неизпълнение на задълженията от страна на лицата, на които е възложено със заповед да работят с ученици със СОП, или поради липса на ученици със СОП, или при липса на финансови средства.
 20. Възнаграждението на директора се определя по ред, определен от Министъра, Началника на РУО Пловдив и/или в КТД.
 21. При провеждане на олимпиада или състезание в неработен ден на квестора се заплаща лекторско възнаграждение в следните размери:
 22. ПАРИЧНИ НАГРАДИпо реда на чл.13 (1) от Наредбата за структурата и организацията на работните заплати се изплащат при следните условия:
 23. За постигнати резултати от труда, които не са отчетени при диференцираното заплащане. 
 24. За промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване.
 25. За извършване на допълнителна работа, която не е включена в длъжностната характеристика (извършване на допълнителни дейности, които не са в кръга на преките им служебни задължения), за проявени инициативи и реализирани извънкласни занимания, за класирани ученици на олимпиади и състезания, може да се изплати трудово възнаграждение, което не е договорено в основния трудов договор или в споразуменията към него.
 26. Други, по преценка на работодателя.
 27. Условия за получаванена награди:
 28. Има икономии в параграф 01-01 за периода от началото на годината до предходния месец или ако има икономии от целеви приходи за трудови възнаграждения.
 29. Служителят или учителят действително е положил желание, старание и е извършил някаква работа качествено, която би могъл и да не извърши без наказание.
 30. Дейността е извършена най-много 12 месеца преди награждаването.
 31. Въпросният служител или учител спазва Етичния кодекс.
 32. Изплащането на награди не е задължително.
 33. Право за получаване на парични награди имат всички педагогически специалисти, служителите и работниците.
 34. Директорът издава заповед на основание чл.259 от ЗПУО,  във връзка с чл.13 ал.1 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
 35. Не е необходимо да се сключва допълнително споразумение към трудовия договор на лицето за еднократно изплащане на сумата от наградата.
 36. Паричната награда може да се съпровожда от морални награди – грамота, плакет
 37. В случай, че към края на полугодието има икономии от целевите средства за извънкласни дейности, могат да се изплащат следните възнаграждения, за които не важи изискването за отработено време и право на които имат и лекторите:
 38. За учител, чийто ученик:

За работа с ученици със СОП:

   За директор, класен ръководител и учител, работещ със деца със специални образователни потребности се изплаща месечно възнаграждение по реда на чл.36 (2) т.2 от КТД за системата на народната просвета от 2017 г.

- за квестор с висше образование степен проф. бакалавър, бакалавър или магистър – 10,00 лева на учебен час.

-    се е представил успешно на олимпиада в национален или областен кръг или на състезание в национален или областен кръг – 40 % еднократно от МРЗ за страната, класиран на първите десет места на национален етап;

-    30% еднократно от МРЗ за страната, участвал в национален етап, който не е класиран на първите десет места, но е получил повече от половината от максималния брой точки;

-    20% еднократно от МРЗ за страната, участвал в национален етап и получил по-малко от половината от максималния брой точки;

-    20% еднократно от МРЗ за страната, класиран за участие в национален етап;

-    10% еднократно отМРЗ за страната, участвал в областен етап, получил над половината от максималния брой точки и

-    5 %  еднократно от МРЗ за страната, участвал в областен кръг, получил по-малко от половината от максималния брой точки.

Документира се с грамота, разпечатка от сайта на РУО или друг някакъв писмен документ, удостоверяващ успешното представяне на ученика. Олимпиадите и състезанията е необходимо да бъдат от националния календар на МОН.

 1. За лице, което е участвало в разработване на проект, финансиран по някоя програма на МОН или друга институция:

-10 % еднократно от МРЗ за страната за участие в разработването на 1 проект;

-20 % еднократно от МРЗ за страната - за 2 проекта.

Документира се със съответната страница на проекта или протокол на комисия.

 1. За лице, което е участвало в реализацията на проект, финансиран по някоя програма на МОН или друга институция:

-10 % еднократно от МРЗ за страната за участие в реализацията на 1 проект;

-20 % еднократно от МРЗ - за 2 проекта.

Документира се с отчета на проекта или с протокол на комисия.

 1. За учител, чиито ученици са се представили успешно в тържество или състезание на общинско ниво

-5 % еднократно от МРЗ за страната – за група ученици;

-1 % за индивидуално представен ученик.

Документира се с грамота или друг някакъв писмен документ, удостоверяващ успешното представяне на учениците.

 1. Еднократно за лице, участвало (присъствието само по себе си  не се счита за участие) в дейността на:

-         общинска конференция по проблемите на образованието – 5 % от МРЗ за страната;

-         областна конференция – 10 % от МРЗ за страната;

-         национална конференция – 20 % от МРЗ за страната.

Участието се документира с грамота или удостоверение, представени от лицето.

 1. „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ” – ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА
 2. В зависимост от постигнатите годишни резултати педагогическият персонал се стимулира по реда на раздел ІV от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. на МОН за работните заплати.
 3. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда се изплаща на педагогическия персонал в училището, с изключение на директора, въз основа на оценяване, извършено по показатели съгласно приложение № 2 към Наредба № 1/04.01.2010 г. и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет.
 4. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 15 октомври.
 5. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с училището към края на учебната година и имат действително отработени при същия работодател най-малко 7 месеца за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск).
 6. Право на допълнително възнаграждание за постигнати резултати от труда имат и лицата от педагогическия персонал, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове отпуск) най-малко 7 месеца за учебната година при същия работодател. Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното им възнаграждение се определя по реда на чл. 17, ал. 1 от посочената наредба и се изплаща като дължима сума за изминал период от време.
 7. Оценяването на постигнатите резултати от труда в училището се извършва от комисия, назначена от директора на училището.
 8. Директорът съвместно със СО предварително преразглежда показателите и критериите към тях и предлага утвърждаването им на заседание на ПС.
 9. След като бъдат утвърдени на от ПС критериите за всеки показател, комисията започва своята дейност. По време на оценяването директорът присъства и води записки в специална тетрадка. Целта е аргументиране след приключване на оценяването.
 10. За оценяване по някои критерии се използват оценъчни карти. На всяка оценъчна карта са записани подробно допълнителни условия за механизма на оценяване при използването й. Освен това в обобщената карта за оценка за училището до критериите има вписани бележки по механизма на оценяване.На някои от картите е записан номерът и датата на заповедта на директора във връзка със съответната дейност.
 11. За оценяване по някои критерии е необходимо да бъдат приложени и други доказателствени документи.
 12. По време на оценяването комисията нанася резултатите в Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогическите специалисти – обща за училището. В общата оценъчна карта за училището са посочени по-подробно механизмите за оценяване.
 13. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване на карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към тях.На базата на общата карта, директорът попълва за всеки един от оценяваните КАРТАЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. Тя се подписва от директора.
 14. Директорът запознава насаме всеки един от оценяваните с оценката му, което се удостоверява с подписа му.
 15. Картата за оценка на резултатите от труда се съхранява в личното трудово досие на оценявания.
 16. Материалите от работата пооценяването, с изключение на индивидуалните оценъчни карти, заедно със съответните нормативни документи за дадената година, се събират в една папка и се архивират към счетоводната документация, съгласно Номенклатурата на делата.
 17. Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на директора, са включени в единните разходни стандарти за ученик и се планират в рамките на бюджетите на училището в размер между 3% и 5% от годишния размер на средствата за работни заплати.
 18. Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал, с изключение на директора, се определя в рамките на средствата по предходната точка пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището. Това става като общата предвидена сума за ДТВ за училището се раздели на общия брой точки (на сбора от точките за всички педагогически специалисти без директора) – по този начин се получава сумата, която отговаря на една точка. След това тази сума за една точка се умножава по броя на точките за всеки един от педагогическите специалисти поотделно. Така се полуват сумите, които трябва да бъдат начислени на лицата, включени в оценяването.
 19. След разпределяне на средствата за диференцираното заплащане между педагогическия персонал, директорът издава заповедза изплащане на тези средства.
 20. Заповедта се включва в сведението за заплатите за месеца, през който следва да бъде извършено плащането и се предава на главния счетоводител за изпълнение.
 21. Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. 3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН.
 22. За разработване и реализация на проектипо програми (чл.8 ал.3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОН):
 23. В зависимост от условията на програмата.
 24. По спечелен проект, в който е запланувана сума за хонорар по граждански договор – сключва се граждански договор.
 25. За работа през официалните празници.Съгласно чл.264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.
 26. За положен извънреден труд – чл.7 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Процедура „Полагане на извънреден труд”
 27. Съгласно чл. 143, ал.1 и ал.2 от КТ, извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.
 28. Въпросът за полагане на извънреден труд е засегнат и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
 29. Извънредният труд е забранен.
 30. Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи: за извършване на работа във връзка с отбраната на страната; за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от кризи; за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщитетелните връзки и оказване на медицинска помощ; за извършване на аварийно - спасителни работи; за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време; за извършване на усилена сезонна работа.
 31. За полагане на извънреден труд директорът издава заповед, чл. 15 от НРВПО.
 32. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително.
 33. В заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа, ал. 2 на чл. 15 от наредбата.
 34. Съгласието за полагане на извънреден труд от  работниците и служителите се дава в писмена форма за всеки отделен случай.
 35. Работникът или служителят има право да откаже полагането на извънреден труд. Отказът на работника и служителя  да полага извънреден труд се прави в писмена форма, мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред не по-късно от началото на неговото полагане.
 36. Работникът и служителят, направил отказ по реда на предходната алинея, не може да бъде дисциплинарно наказан, докато не се установи, че неговият отказ е незаконен.
 37. За положения извънреден труд се съставя протокол, подписан от директора и учителя, работника или служителя.
 38. За изплащане на конкретното възнаграждение директорът издава друга заповед.
 39. Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец.
 40. В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и деня, определен за почивка.
 41. Заплащането на извънредния труд се определя съгласно чл.262 от КТ. Съгласно чл. 262, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1,50 на сто - за работа през работните дни; 2,75 на сто - за работа през почивните дни; 3,100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4,50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.Съгласно чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго.
 42. Изчисляването се извършва по следния начин: сборът от основна заплата + процент за продължителна работа + други постоянни съставки на работната заплата се дели на броя работни дни в месеца, полученото се дели на  8 часа, след което се умножава по броя на часовете извънреден труд и получената сума се увеличава със съответния процент.
 43. На всяко тримесечие директорът уведомява Инспекцията по труда за положения извънреден труд. Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
  1. Общи положения
 44. Тези правила се прилагат в случай, че след изплащане на работните заплати за месец ноември на финансовата година, и прибавяне на тях на разходите за заплати за месец декември, има икономии в параграф 01-01.
  1. Механизъм на разпределение
 45. Средствата от икономии се разпределят съобразно действително отработеното време, изчислено в работни дни, през периода от  1 януари до 15 декември.
 46. В действително отработеното време се включват и дните на стачка за стачкувалите.
 47. В действително отработеното време се включват и дните на платен отпуск по чл. 155 от КТ, чл. 161 от КТ, чл. 169 от КТ, чл.156 от КТ, когато не са през учебни дни, както и синдикален отпуск.
 48. Назначените на ½ щат получават ДТВ, равно на половината от възнаграждението за 1 цял щат.
 49. В действително отработено време не се включват дните на неплатен отпуск, отпуск по чл.162 от КТ (болнични) – дните, когато работодателят изплаща на работещия възнаграждение, отпуск по чл.163 от КТ, отпуск по чл.164 от КТ, отпуск по чл.165 от КТ, отпуск по чл.168 от КТ (когато е през учебни дни).
 50. Педагогическият персонал и непедагогическият персонал получават равни суми при равен брой отработени дни.Ако има доказани нарушения на трудовата дисциплина или на неизпълнение на задължения, довели до непредвиден разход от бюджета, виновните лица се лишават от ДТВ. от икономии. Извършено нарушение може да се докаже с протокол на комисия, в която са включени най-малко трима членове, или с ревизионна бележка на директора в книгата за контролна дейност на директора, където се подписва и виновното лице. В случай, че виновното лице откаже да се подпише или съществува обективно обстоятелство, пречещо това лице да се подпише, в ревизионната бележка се подписват трима свидетели.
 51. За изплащане на ДТВ от реализирани икономии директорът издава заповед.
 52. За изплащане на това възнаграждение не е необходимо да се сключват допълнителни споразумения към трудовите договори на лицата.
 53. Възнаграждението не е с постоянен характер.
 54. Описание на процеса за разпределение на средствата от икономии:
 55. Определя се сумата за разпределение като ДТВ от икономии. Използват се План за бюджета и Отчет за ноември на съответната календарна година.
 56. Изчислява се общият брой работни дни за годината.
 57. Към дата 15 декември техническият сътрудник изчислява за всеки работещ общия брой дни, за които се полага ДТВ от икономии. За работещи на 0,5 щат броят работни дни на лицето се дели на 2, за да се приравни към брой работни дни на 8-часов работен ден.
 58. Определя се сумата за 1 човек на 1 цял щат за цялата година.
 59. Индивидуалната  сума се получава, като сумата по предходната точка се раздели на общия брой работни дни за годината и полученото число се умножи по броя на работните дни на лицето.
 60. Директорът издава заповед, с която задължава главния счетоводител да начисли на работещите индивидуалните им суми ДТВ от икономии.
 61. Други възнаграждения по Кодекса на труда – за платен отпуск, при  престой, вътрешно заместване по чл.259 от КТ и др.
 62. Възнаграждението за платен отпуск се изчислява по реда на чл.177 от КТ:  
 63. Съгласно чл. 177, ал. 1 КТ база за изчисляване на възнаграждението по време на платен годишен отпуск е начисленото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, в който работникът/служителят има най-малко 10 работни дни(става въпрос за “работни дни”, без да се уточнява при каква продължителност на дневното работно време са отработени те). Разпоредбата на чл. 177 КТ не предвижда възможност за база при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск да се вземе същия месец - месецът на ползването, ако лицето има отработени повече от 10 работни дни. Изискването е работникът или служителят в предходния месец да има отработени най-малко 10 работни дни.
 64. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:

Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:

30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;

6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;

3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

3.14. За реализирани икономии на средства за РЗ – Вътрешни правила за разпределение:

 • основната работна заплата за отработеното време;
 • възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
 • допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
 • допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
 • възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
 • възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
 • възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.
 1. В ал. 2 на чл. 177 е предвидена хипотеза, че ако няма отработени 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението се изчислява от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
 2. Съгласно чл. 259, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него.
 3. Ако заместващият изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От правата по тази алинея не може да се ползува работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъствуващия.
 4. При вътрешно заместване по реда на чл.259 ал.1, ако учител замества директора по-малко от 30 работни дни по време на учебни занятия, директорът е в болнични или в отпуск, но не и в други случаи, на заместващия се изплаща допълнително възнаграждение за заместването, равно на 65 %  от основната работна заплата на директора. При доказано неизпълнение на задължения от страна на заместващия, от общото му възнаграждение за заместване се отдържа пропорционална част, съответстваща на неизпълнението.  За изплащане на сумата директорът издава отделна заповед.
 5. При вътрешно заместване по реда на чл.259 ал.1, ако учител или възпитател замества директора повече от 30 календарни дни последователно, на него се изплаща допълнително възнаграждение за заместването, равно на разликата от основната работна заплата на учителя и основната работна заплата на директора – пропорционално на отработеното време. В този случай се издава заповед от Началника на РУО.
 6. При вътрешно заместване по реда на чл.267 ал.3 от КТ, ако учител замества директора по време на ваканция (неучебни дни) до 30 календарни дни последователно, на него не се изплаща допълнително възнаграждение за заместването. В този случай заместващият изпълнява друга работа поради производствена необходимост.
 7. Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение:
 8. Обезщетение по чл. 220 от КТ за неспазено предизвестие
 9. Съгласно чл. 220 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
 10. Това означава, че ако работникът или служителят е връчил предизвестие на работодателя за прекратяване на трудовия си договор, в случай че работодателят като предизвестена страна се възползва от възможността, предвидена в чл. 220, ал. 2 КТ, то той ще дължи обезщетение.
 11. Дължимото от работодателя обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок.
 12. Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено правоотношението или последното, получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
 13. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие  по реда на чл.221 от КТ.
 14. Съгласно чл. 221, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2, 3 и 3а КТ работодателят му дължи обезщетение.
 15. Случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от страна на работника или служителя, в които той има право на обезщетение от работодателя са следните:
 16. При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. Предходната алинея се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1 поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.
 17. При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието, а при прекратяване на срочно трудово правоотношение – в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа след прекратяването, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение.
  1. Обезщетение по чл. 222 (1) от КТ за оставане без работа:
 18. Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ се изплаща в резултат на прекратяване на трудов договор от страна на работодателя на посочените в разпоредбата правни основания на работник или служител, който е останал без работа или е постъпил на работа след уволнението с по-ниско трудово възнаграждение.
 19. Задължението за работодателя да изплати обезщетение на това основание възниква, когато той е прекратил трудовия договор на работника или служителя поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни.
 20. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
 21. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.
 22. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
 23.  Обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ при болест:
 24. Обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ се дължи от работодателя, когато трудовото правоотношение е прекратено поради болест на работника или служителя и при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание.
 25. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца.
 26. Прекратяването на трудовия договор поради болест следва да бъде извършено на основание чл. 325, т. 9 или чл. 327, т.1 КТ.
  Правото на прекратяване на трудовия договор по чл. 325, т. 9 КТ е право и на двете страни по трудовото правоотношение (работодател и работник/служител). Трудовият договор се прекратява без да се дължи предизвестие, като условие за упражняване на правото на прекратяване е невъзможността на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания, въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия.
 27. В случай че при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и ако той е съгласен да я заеме, прекратяването не се допуска.
 28. Според чл. 327, т. 1 КТ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Прекратяването на трудов договор на посоченото правно основание е субективно право само на работника или служителя, а предпоставките за упражняването му са две: заболяване на работника/служителя, което води до невъзможност за изпълнение на възложената му работа и неизпълнение от страна на работодателя на предписанието на здравните органи за осигуряване на друга подходяща работа.
  1. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при пенсиониране:
 29. Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 8 месеца.
 30. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.
 31. Обезщетението поради пенсиониране се изплаща само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (отговаря на изискването за възраст и сбор от осигурителен стаж и възраст, т.н. точки по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, като необходимо условие за придобиване на правото е едновременното наличие и на двете предпоставки - възрастта и точките).
 32. Това обезщетение се дължи и на работник или служител, който отговаря на условията за ранно пенсиониране по § 4 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
 33. Преценката за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 34. За неизползван платен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обезщетение по реда на чл.224 от КТ.
 35. Обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, а това означава че базата за изчисляване на обезщетението е полученото от работника или служителя среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни, като няма ограничение колко назад във времето ще бъде този месец.
 36. Разпоредбата на чл. 177 КТ не предвижда възможност за база при изчисляване на възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск да се вземе същия месец - месецът на прекратяването, ако лицето има отработени повече от 10 работни дни. Изискването е работникът или служителят в предходния месец да има отработени най-малко 10 работни дни.
 37. Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
 38. Обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.
 39. При прекратяване на трудовия договор по чл. 259 от КТ, тъй като основният трудов договор не е прекратен, не се изплаща обезщетение по чл. 224 и др. от КТ.
 40. Обезщетение по чл. 225 от КТ при незаконно уволнение:
 41. Съгласно чл. 225, ал. 1 и 2 КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
 42. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.
 43. Според разпоредбата на чл. 344, ал. 1 КТ работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

а) когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетението;

б) когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

в) когато в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 КТ (промени в организацията и дейността на “стария” работодател) значително се влошат условията на труд при “новия” работодател.

 • признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 • възстановяване на предишната работа;
 • обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
 1. Когато уволнението се оспорва по съдебен ред, работникът или служителят има право всъщност на три иска, които могат да бъдат предявени с една искова молба, но е възможно да се предяви само първия, само първия и втория или само първия и третия. Съдът се произнася по исканията, така както са направени.
 2. Когато съдът е признал уволнението за незаконно и го е отменил и ако е бил предявен и иска за обезщетение по чл. 225, ал. 1 или 2 КТ, то съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението или за времето, през което той е работил на по-ниско платена работа. Работодателят дължи обезщетението в размера, посочен във влязлото в сила съдебно решение.    
 3.    Обезщетение по чл. 226 от КТ при неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка:
 4. Съгласно чл. 226, ал. 1 и 2 КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:

-       неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудово правоотношение, както и при вписване на неверни данни в издадените документи;

-       незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

 1. Работодателят има задължение да издава различни удостоверителни документи, които са необходими на работника или служителя, за да реализира свои права, предвидени в други нормативни актове. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят, действащ като осигурител на работника/служителя, има задължение да му издаде безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението. С удостоверение образец УП-2 се удостоверява осигурителен доход, а с УП-3 - осигурителен стаж, които са необходими на работника/служителя по повод на пенсиониране. За да бъде отпуснато парично обезщетение при безработица на работник/служител, който е останал без работа, е необходимо работодателят да му издаде справка-декларация (по образец).
 2. Задължението за издаване на посочените документи произтича от чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
 3. Съгласно чл. 350, ал. 1 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Когато работодателят задържи незаконно трудовата книжка на работника/служителя, т.е. не изпълни задължението си да му я предаде незабавно, то той носи отговорност.
 4. Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя (чл. 226, ал. 3 КТ).
 5. Обезщетение по чл. 331 от КТ при прекратяване срещу уговорено обезщетение:
 6. Съгласно чл. 331 КТ работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.
 7. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
 8. Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
 9. Работодателят следва да изплати обезщетението в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор. В случай че то не бъде изплатено в посочения срок, основанието за прекратяване се смята за отпаднало.
 10. Обезщетението при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя е облагаемо. Това става ясно от писмо на Министерството на труда и социалната политика с изх. № 94-ВВ-161.Законът изрично изброява обезщетенията, които не подлежат на облагане, но обезщетението, изплатено на основание чл.331, ал.2 КТ, не е визирано в законовата разпоредба.
 11. Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията:
 12. Съгласно чл. 228. (1) от КТ брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
 13. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
 14. Съгласно чл.228 (2) от КТ размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.
 15. Регресна отговорност: Съгласно чл. 227 от КТ длъжностните лица, виновни за плащането на обезщетенията по чл. 213, 214, 225, ал. 3 и чл. 226 ат КТ, дължат възстановяването им на работодателя съобразно КТ.
  1. Обезщетение при болнични:
 16. Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови правоотношения, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношенията.
 17. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
 18. Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда.
 19. За директора допълнителните и други трудови възнаграждения се определят съгласно заповеди на Министъра на МОН и заповеди на Началника на РУО Пловдив
 20. Директорът не може да налага парични санкции, но може да налага дисциплинарни наказания.
 21. Отдръжки от заплатите на работещите се извършват съгл. чл.272 от КТ.
 22. Дисциплинарни наказания се извършват по реда на КТ и ПВТР.
 23. За неизпълнение на своите задължения педагогическият персонал се санкционира  чрез по-малък брой точки при диференцираното заплащане.
 24. На основание чл. 220 от ЗПУО директорът издава заповед, с която задължава всички преподаватели да декларират дали са извършвали образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.
 25. Заповедта се издава в началото на всяка нова учебна година.
 26. Декларацията се отнася за изминалата учебна година.
 27. Декларацията се завежда с входящ номер и се съхранява в личното дело на всеки учител.
 28. Заплатите се изплащат два пъти месечно – авансово и в края на месеца, за който се отнасят заплатите.
 29. Авансът се начислява и изплаща около 10-то число на съответния месец. Няма законово положение за размера на аванса.
 30. В някои случаи, когато има допълнителни плащания, може да се даде втори аванс.
 31. За промени в аванса или по начина на изплащане по желание на служителите, последните трябва да го заявят най-късно един ден преди начисляването.
 32. Работната заплата се изплаща от 5-то до 10-то число на следващия месец.
 33. Работната заплата на работника или служителя се превежда по банков път.
 34. Съставят се отделни месечни рекапитулации за училище, проекти по ОП РЧР и други дейности при необходимост. Ежемесечно се генерира и обща рекапитулация за училището.
 35. Отчитане на отработеното време – ежеседмично ЗАС попълва отчетна форма 76
 36. ЗАС събира и подрежда подаваните през месеца заповеди, договори и допълнителни споразумения в папка „Сведение за заплатите”.
 37.  Болничните листи се вписват в деня на получаването им в училището в специален дневник срещу подпис на представилия.
 38.  Болничните листи се съхраняват в отделна папка към дневника за болничните листи.
 39.  Преди да започне да пише сведението за заплатите, тех. сътрудник подрежда заповедите, договорите и допълнителните споразумения. Описва ги в сведението за съответния месец.
 40.  Към сведението за заплатите се прибавя и отчетната форма за присъствието на персонала през съответния месец.
 41.  Във сведението за заплатите се включват и данните от болничните листи.
 42.  Сведението за заплатите за съответния месец се подрежда в папка Сведения за заплатите най-отгоре върху документите за съответния месец.
 43.  Съпътстващи документи са:
 44. Заповеди
 45. Трудови договори
 46. Допълнителни споразумения към трудови договори
 47. Болнични листи
 48. Сведение за заплатите през съответния месец
 49. Разплащателни ведомости
 50. Декларация № 1 за НАП
 51. Декларация № 6 за НАП
 52. Платежни нареждания
 53. Декларации за банката
 54. Статистически отчети – на тримесечие
 55. Други, свързани със заплати.
 56. Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.
 57.  Среднодневният размер на брутната заплата се изчислява като индивидуалната брутна месечна заплата (основна работна заплата + процент за трудов стаж и професионален опит + ПКС + други допълнителни постоянни) на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.
 58. Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на броя на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.
 59.  Часовият размер на брутната заплата се изчислява като среднодневната брутна заплата за съответния месец се раздели на броя на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.
 60. Мониторингът върху всички процеси, свързани с работните заплати се осъществява съгласно СФУК. Мониторинг върху процесите, свързани с изплащане на възнаграждения по проекти, финансирани по ОПРЧР, се извършва съгласно правилата на съответния проект.
 61. Настоящите правила влизат в сила от 23.02.2017 година и отменят до сега действащите Вътрешни правила за работна заплата.
 62. Настъпилите изменения през текущата година в нормативните документи се отразяват своевременно в настоящите Вътрешни правила.
 63. При констатирани нарушения в начисляване на работните заплати директорът издава заповед за коригиране на допуснатите грешки.
 64. Настоящите Вътрешни правила за работната заплата са съгласувани със СО към КНСБ в училището – протокол № …… от ……….2017 г.

1. основната работна заплата за отработеното време;

2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;

7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда  

            3.19. На ръководители на групи за преодоляване на обучителни затруднения, ръководители на групи за занимания по интереси, директор на училище и главен счетоводител по проект „ТВОЯТ ЧАС” – BG05М2ОР001-2.004-0004 – заплащането се извършва съгласно ИНСТРУКЦИЯ по проекта.

3.19.1. Конкретните размери на часовите ставки за ръководителите на извънкласни дейности, служители на училището се определят в зависимост от професионалния опит.

(а) За ръководители, притежаващи професионален опит в съответната тематична област на извънкласна дейност до 3 години, размерът на часовата ставка е 8,00 лева за астрономичен час с включени осигурителни вноски за сметка на осигуряваното лице за действително взет час и утвърден от директора ежемесечен отчет.

(б) За ръководители, притежаващи професионален опит в съответната тематична област на извънкласна дейност над 3 години, размерът на часовата ставка е 10,00 лева за астрономичен час с включени осигурителни вноски за сметка на осигуряваното лице за действително взет час и утвърден от директора ежемесечен отчет.

(в) Часовите ставки на външните за училището физически и юридически лица се определят с договора за възлагане на изпълнението на извънкласните дейности, като размерът им е еднакъв с този, определен за служителите на училището.

(г) Изплащането на възнагражденията на ръководителите на групи се извършва периодично/тримесечно, въз основа на одобрени отчети за отработените часове за периода. Отчетите се изготвят от ръководителите, чрез информационната система на проекта по месеци, разпечатват се, подписват се и се предоставят за приемане на работата от директора на училището. В случай, че информационната система не генерира месечни отчети, такива се представят на директора на хартиен носител.

(д) Възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности се изплащат за отработен астрономически час за изпълнение на дейностите по утвърдената тематична програма, включващ продължителността на занятието и времето, свързано с неговата подготовка и организация, както и с отразяване на данните на учениците и тематичната програма в информационната система на проекта.

(е) Максималният размер на броя часове за отчитане и изплащане по проекта за учебната 2016-2017 година на ръководител на група за преодоляване на обучителни затруднения е не повече от 80 часа, определени в тематичната програма на извънкласната дейност.

(ж) Максималният размер на броя часове за отчитане и изплащане по проекта за учебната 2016-2017 година на ръководител на група за занимания по интереси е не повече от 70 часа, определени в тематичната програма на извънкласната дейност.

3.19.2. За финансово-счетоводното обслужване на дейностите по проекта на училищно ниво и за изготвяне на междинни и заключителни финансови отчети за получените и изразходваните средства директорът на училището сключва допълнително споразумение към трудовия договор на счетоводителя на училището.

(а) Часовата ставка на лицата, извършващи финансово-счетоводно обслужване на дейностите по проекта е в размер на 6,00 лева за астрономичен час, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице.

(б) Изплащането на възнаграждение на лицето, извършващо финансово-счетоводно обслужване по проекта, се извършва периодично/тримесечно, въз основа на одобрени отчети за отработените часове за периода от 02.11.2016 г. до 14.09.2017 година.

(в) За счетоводителите на трудово правоотношение с училището изплащането на възнаграждението се извършва при спазване на изискванията на Кодекса на труда за непрекъсната междудневна и междуседмична почивка.

(г) Отчетът за отработените часове по проекта на лицето, извършващо финансово-счетоводно обслужване, се приема и одобрява от директора на училището до определения брой часове за съответната учебна година съгласно приложението по чл. 84, ал. 2. от инструкцията – до 125 часа.

3.19.3. За срока на проекта на директора се изплаща допълнително възнаграждение за извършената работа по проекта.

(а) Часовата ставка на директорите на училищата се определя в размер на 8,00 лева за астрономичен час, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице.

(б) Средствата за възнаграждения и осигурителни и здравноосигурителни плащания за сметка на работодател на директора на училището се определя в зависимост от часовите ставки и максималния брой часове за съответната позиция, определени с Приложение № 7 към инструкцията по проекта – до 100 часа.

(в) Отчитането на работата по проекта се извършва въз основа на отчет, генериран чрез информационната система на проекта по месеци, разпечатва се, подписва се и се предоставя за приемане на работата от началника на РУО.

(г) Изплащането на възнаграждението на директора се извършва периодично/тримесечно, въз основа на одобрени отчети за отработените часове за периода.

3.19.4. Средствата за допълнителното възнаграждение по т.3.19. от раздел ІV на ВПРЗ се осигуряват по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.

3.19.5.При неизпълнение на задълженията на директора и/или главния счетоводител, при отказ от верифициране на разходи по тяхна вина или при отпадане на училището от заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, включени в изпълнението на дейности по проекта, директорът и главният счетоводител може да не получат възнагражденията, определени в тези правила.

V. ПАРИЧНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ САНКЦИИ

VІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

VІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ

Тази процедура описва процеса по начисляване и изплащане на работните заплати на персонала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Караджалово, след като тези заплати са вече определени и са издадени съответните заповеди.

VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ИВАНКА ПЕНЕВА:.................

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Караджалово, община Първомай                              

ДОБРИНКА ГАНЕВА:.....................

Председател на СО към КНСБ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Караджалово, община Първомай                              

 

На линия 

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Контакти 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
с. Караджалово, П.К. 4283
област Пловдив,
ул. 19-та 6
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: 0888441157-директор, 0899420749 - счетоводител
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115206