BT Education - шаблон joomla Продвижение

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”

с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

тел: 0888441157, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , http://oy-karadjalovo.com

ОУ „Св. св. Кирил  и Методий”

П Р А В И Л Н И К

ЗА

УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА   УЧИЛИЩЕТО

2017/2018  учебна година

     

ОУ „Св. св. Кирил  и Методий”

Този Правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището. Същият определя структурата и функциите на ръководство и управление, организация на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обектите и субектите на учебно-възпитателния процес.

С настоящия  Правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на училището, произтичащи от Закона за училищното и предучилищно образование, Държавните образователни стандарти, Закона за закрила на детето, Закона за защита от дискриминацията,  и длъжностните характеристики на специалистите в образователния процес.

Този Правилник цели да гарантира светско образование, което не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Обучението като процес включва обучение, възпитание и социализация.

Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

 1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 4. равнопоставент и недопускане на дискриминация при провеждането на предучилищно и училищно образование;
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. хуманизъм и толерантност;
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език;
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогонзиране на резултатите от иновациите;
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 11. ангажираност на държавата, общината и юридически лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заитересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;
 12. интелектуално, емоционално, социално духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 13. съхранение и утвърждаване на българската национална идентичност;
 14. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общости;
 15. придобиване на компетентности  за прилагане на приниципите за устойчиво развитие;
 16. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 17. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 18. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава,  на човешките права и свобода, на активното и отговорното гражданско участие;
 19. формиране на толерантност и уважение към етничиската, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 20. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 21. познаване на националните, европейските и световните ценности и традиции;
 22. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 23. придобиване на копетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз;
 24. ранно детско развитие и подготовка на децата за училище;
 25. придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация;
 26. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално обучение;

Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

Провеждане на училището на политики за повишаване на качеството на образование и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище.

Системата на предучилищното и училищното образование осигурява условия за:

Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1.(1) Училището e

 • общинско с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от общинския бюджет и ползва имот, който е публична общинска собственост;
 • юридическо лице с наименование: Основно училище ”Свети Свети Кирил и Методий” и символи;
 • със седалище и официален адрес: ул.”19-та”  № 6, с. Караджалово, общ. Първомай;
 • има,собствен кръгъл печат; банкова сметка и шифър по БУЛСТАТ.
 • началният етап е от І до ІV клас включително.
 • прогимназиалният етап е от V до VІІ клас включително.
 • критериите за прием;
 • необходимите документи;
 • графика на дейностите свързани с приемането и записването на учениците;
 • комисията по прием;
 • Заявление от родител/настойник за записване в първи клас по образец на училището/утвърдена бланка/;
 • Акт за раждане-/ ксерокопие/;
 • заявления за ИУЧ, ФУЧ и ЦОУП по образец на училището/ утвърдена бланка/.
 • съдебно решение за присъдени родителски права в случай, че не е родител.
 • декларация от родител/настойник в случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група.
 • книга за резултатите от изпитите на самостоятелна форма на обучение /чл. 23 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за документите в системата за народната просвета/                                                                                                                                                                       

      (2) ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”ползва правото си да:

1. притежава собствено недвижимо имущество и да се разпорежда с него;

2. предоставя имуществото си под наем, ако това не е във вреда на образователния и възпитателния процес и са спазени санитарно - хигиенните изисквания;

3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

4. създава и натрупва фондове;

5. определя вътрешната си организация и училищните символи и ритуали;

6. подбира кадрите си;

7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

8. издава държавни документи за завършен клас и образователна степен;

9. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.

       (3) ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”носи отговорност за:

1. изпълнение на държавните образователни изисквания;

2. създаване на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението;

3. законосъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазване на материално – техническата база;

4. не допускането на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно – възпитателния процес.

Чл.2. Училището осигурява на учениците овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовното, физическото и социалното развитие и здравословен начин на живот, завършване на определените в ЗПУО степени на образование.

Чл.3. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.

Чл.4. (1) Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст.

 (2) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(3) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя/настойник и при готовност за училище, удостоверена при условията и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование;

(4) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в І клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл.5. Учениците ползват правото си на безплатно образование, като не заплащат такси за училищно обучение и развитие на интересите и способностите си.

ГЛАВА ВТОРА

Организация на учебно-възпитателния процес

Чл.6. Организацията на учебно-възпитателния процес се регламентира основно от ЗПУО и ДОС, допълнени от други нормативни документи и настоящия Правилник.

Чл.7.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий ” е образователно-възпитателна институция в системата на Народната просвета, което осигурява завършването на клас и придобиването на основна степен на образование.

Чл.8. (1) Училището е основно с целодневна организация на учебния ден.

      (2) Образователния процес се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален:

(3) Целодневната организация на учебния ден се осъществява в ПИГ, сформирани в началото на учебната година на базата на подадени от родителите заявления за участие на децата им в ЦОУД.

Чл.9. Приемът на ученици се осъществява както следва :

(1) В първи клас постъпват деца за учебна година като редът се приема на ПС и със заповеди на директора се определят:

1.Документи при кандидатстване:

2.Документи при записване:

Удостоверение за завършена подготвителна група/ клас/- оригинал за справка и приложено (копие);

      (2) За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по предложение на екипа за подкрепа на личностно към РУО по подадено заявление от родител/настойник.

      (3) За останалите класове – приемът на ученици се извършва с подаване на   заявление до директора по образец, удостоверение за преместване, педагогическа характеристика и  ученическа  книжка .

Чл.10. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

РАЗДЕЛ І

Форми на обучение

Чл.11. Формите на обучение в училището са дневна, индивидуална и самостоятелна.

Чл.12.(1) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за определен ученик.

      (2) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8,00 и 17,40 ч. в учебните дни.

Чл.13.(1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

      (2) Индивидуалната  форма на обучение се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище повече от 30 последователни учебни дни;

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

      (3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

      (4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2 – чрез изпити.

      (5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл.14. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

      (2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. учениците в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст;

2. лица, навършили 16 годишна възраст.

      (3) Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 15. (1) Учениците, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 13, ал.2 т.1 и чл. 14, ал. 2, т. 1, както и учениците, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 12, 13 и 14, подават писмено заявление до директора на училището в следните срокове:

1. за индивидуална форма на обучение – до 10 септември на текущата година;

2. за самостоятелна форма на обучение – до 31 октомври на текущата година.

Заявленията се разглеждат на педагогически съвет.

       (2) Обучението по всички предмети завършва с полагане на изпит. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми. Учениците могат да полагат изпити за следващ клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.       

       (3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение се определят със заповед на директора на училището, съгласно с чл. 112 от ЗПУО и в съответствие с Наредба № 11от 01.09.2016 г. на МОН за системата за оценяване.

1. Срок за подаване на заявленията за явяване на изпити – до 15 септември на текущата година;

2. Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в рамките на една учебна година както следва:

1-ва редовна сесия – през месец януари

Срок за подаване на заявленията за явяване на изпити – до 23 декември на текущата година.

2- редовна сесия – през месец юни

Срок за подаване на заявленията за явяване на изпити – до 30 май на текущата година.

3. В един ден  могат да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет;

4. Учениците полагат изпити върху цялото учебно скъдържание на учебния предмет за съответния клас по учебно-изпитна програма, разработена и предоставена от преподавателите в съответствие с училищния учебен план и материално-техническата база на училището;

5. На учениците се посочва литература за самоподготовка и критерии за оценка в съответствие с ДОИ. Провеждат се консултации с преподавателите по график изготвен в началото на учебната година;

 6. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб (2) или на изпитите, на които не са се явили, но на не повече от две редовни сесии – януарска и юнска, като задължително посещават консултации до  завършване на съответния клас;

7. Ученици от минали години, прекъснали обучението си по някакви причини и желаят да продължат обучението си, продължават по действащия учебен план за дневна форма на обучение на съответния клас. Ако е необходимо се явяват на приравнителни изпити;

8. Ученик, който не е подал заявление за явявяне на изпити не се допуска до съответната сесия и не се вписва в изпитните протоколи;

9. Ученик, който е подал заявление за явяване на изпити на редовна сесия, но не се е явил, полага изпитите на поправителната сесия.

       (4) Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от ЗП и ЗИП има годишна оценка най-малко Среден 3.

       (5) Задължителна училищна документация, в която се вписват учениците на самостоятелна форма на обучение:

      (6) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна, в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.

      (7) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 16. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета.

      (2) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми.

      (3) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план по чл. 114 от ЗПУО

      (4) Индивидуалното обучение по ал. 1 се провежда в училището и може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета.

      (5) Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, обучението се осъществява по индивидуални учебни програми по чл. 114 от ЗПУО

      (6) Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на знанията и уменията на учениците чрез текущи проверки.

      (7) Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от тридесет на сто от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.

Чл.17. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

РАЗДЕЛ ІІ

Организационни форми

Чл.18. (1)Училищното обучение е организирано в последователни класове.

(2). Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.

Чл.19. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалнта и самостоятелната форма на обучение.

Чл.20.(1) В училището са обособени паралелки, обозначени с буквите на българската азбука, които се постават след номера на класа, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри.

(2) В зависимост от особеностите на учебните предмети или модули паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различини паралелки от един клас или различни класове.

(3) Когато в един и същи клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелка въз основа на етническата им принадлежност.

(4) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

(5) При условията на ЗПУО за ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен предмет или модул.

Чл.21.(1) Броят на учениците в паралелките,броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определя с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на изискванията на ал. 1.

(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

 (4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната документация за съответната паралелка.

Чл.22. При желание на учениците, подадени писмени заявления от техните родители/настойници в училището могат да се изградят и сборни групи за ФУЧв областта на спорта, изкуствата, отдиха, технологиите, хуманитарните и природо -математическите предмети.

РАЗДЕЛ ІІІ

Учебно време

Чл.23.Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове, както и ваканции. Времевите параметри на учебната 2017/2018 година, както и тези  на ваканциите и не учебните дни са определени със Заповед на Министъра на образованието и науката  РД 09-4130/29.08.2017 г. както следва:

(1) Учебни срокове, ваканции, не учебни дни:

1. Учебната 2017/2018 г. започва на 15.09.2017 г.

2. Първи учебен срок:

15.09.2017 – 02.02.2018 г. за . І – VІІ клас (18 учебни седмици )

3. Ваканциите по време на учебната 2017/2018г.:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна

23.12.2017 г. – 05.01.2018 г. вкл. коледна

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

4. Начало на втория учебен срок:

07.02.2018 г.

5. Край на втория учебен срок:

01.06.2018 г. І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. V – VІІ клас (16 учебни седмици)

6. Неучебни дни и официални празници:

06 септември – Ден на съединението (КТ)

22 септември – Ден на независимостта (КТ)

01 ноември – Ден на народните будители (КТ)

03 (05) март – Национален празник (по КТ)

06 април – Разпети петък (по КТ)

09 април – Велики понеделник (по КТ)

01 май – Ден на труда (по КТ)

06 (07) май –Гьоргьов ден (по КТ)

24 май – Ден на българската просвета (КТ)

21.05.2018 г. – НВО в VІІ клас по БЕЛ

23.05.2018 г.- НВО в VІІ клас по математика

11 МАЙ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

22 МАЙ – СПОРТЕН ПРАЗНИК

(2) Учебната седмица е петдневна.

1. Седмичното разписание е съобразено с изискванията на МЗ и е изготвено при спазване на училищните учебни планове, седмично и годишно разпределение на учебните часове по учебни предмети и други нормативни документи и изисквания.

2. Организацията на учебния ден е целодневна и се провежда на два блока.

(3) Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените учебни

планове и програми.

 1. Продължителността на учебния час е както следва:
 • І и ІІ клас – 35 минути;
 • ІІІ - ІV клас – 40 минути;
 • V - VІІ клас – 40 минути;
 • При целодневна организация на учебния ден продължителността на учебния час в V – VII клас е 40 минути, с разрешение на Началника на РУО и в съответствие с чл.102, ал.1,2 от ЗПУО.

2. Почивка между учебните часове е 10 минути, голямото междучасие е 20 минути;

3.Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия;

4.Часовете по ФУЧ и допълнителния  час по ФВС по модули, приети на ПС, се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните часове.

(4) Учебните занятия на ЦДО се провеждат по часови график, утвърден със заповед на директора.

(5) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието.

(6) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

(7) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на РУО Пловдив може да обяви до три учебни дни за нуечебни в една учебна година за училището на територията на общината.

(8) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на РУО Пловдив.

(9) Неучебни дни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетен орган, определен с нормативен акт.

РАЗДЕЛ ІV

Съдържание на училищното обучение

Чл.24. Учебното съдържание на училищното обучение е общообразователно. То се осъществява чрез задължителни учебни часове (ЗУЧ), избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ), съгласно Раздел ІІІ Учебен план от ЗПУО За разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

(1) Задължителните учебни часове, избираемите учебни часове и факултативните учебни часове се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

(2) Задължителните учебни часове осигурява обучение за придобиване на общообразователна подготовка за началния и прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.

(3) Избираемите учебни часове осъществява обучение за придобиване на разширена подготовка, профилирана подготовка и/или отраслова, специфичната и разширена професионална подготовка, както и на специализирана подготовка на по-високо равнище по учебните предмети от културно- образователните области или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

      (4) Факултативните учебни часове осигурява допълнителна подготовка освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор и се провежда извън задължителните учебни часове.

      (5) Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл.25. Училищният учебен план разпределя учебните предмети и часове от ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ съдържа наименование на учебните предмети по културно - образователни области, включени в ЗУЧ, разпределение на учебните предмети по класове, годишния и седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети от ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ и график на учебната година и се утвърждават в началния клас от всеки етап на обучевието.

 Чл.26.(1) Учебните програми по ЗУЧ се изготвят от съответните учители в съответствие с ДОС и се утвърждават от директора на училището.

      (2) Учебните програми по ИУЧ се изготвят от съответните учители в съответствие с ДОС и се утвърждават от РУО, а тези за ФУЧ - от директора на училището.

РАЗДЕЛ V

Оценяване на учениците и изпити

Чл. 27. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

(2) Основните цели на оценяването са:

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование;

(3) Оценяването се извършва:

1. в процеса на обучение;

2. в края на клас или етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование;

Чл. 28. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

(2)Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

(3)Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за обооразователна подготовка по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.

 (6) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на Директора на училището.

(7) Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

(8) Изпитите са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3. за промяна на оценката;

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка за определен етап от степента наобразование.

Чл. 29. (1)В зависимост от оценяващия оценяването в училището  е:

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

2. училищно – обхваща учениците от един клас в училище;

3. групово – обхваща част или всички ученици от един или повече паралелки;

4. индивидуално – за отделен ученик;

      (2) В края на ІV и VІІ  клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за учебното съдържание в общообразователната подготовка.

      (3)Форматът на националното външно оценяване по ал. 2, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 Чл. 30. (1) Оценката за знанията и уменията на учениците при училищното обучение  съдържа качествен и количествен показател както следва:

 1. Отличен (6);
 2. Много добър (5);
 3. Добър (4);
 4. Среден (3);
 5. Слаб (2).

       (2) В случаите, когато знанията и уменията на учениците се  оценяват по друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал.1.

       (3) Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

      (4) На учениците от I и ІІ  не се поставят количествени оценки.

      (5) На учениците от ІІІ до VІІ клас се поставят количествени оценки, като на учениците от ІІІ до ІV клас не се оформят срочни такива.

Чл. 31. (1)Условията и  реда за организиране и провеждане на изпити с учениците се определят със заповед на Директора в съответствие със ЗПУО и в съответствие с Наредба № 11от 01.09.2016 г. на МОН за системата за оценяване.

1.В заповедта за всеки изпит се определят: Датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита;

2. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място вучилището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

      (2) Учениците полагат поправителни, приравнителни, изпити за оформяне на срочна или годишна оценка и изпити за промяна на оценката.

      (3) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката след приключване на учебните занятия за последния на съответната образователна степен  клас. Те се провеждат по ред и начин, регламентиран със заповед на Директора, като оценката от изпита е окончателна, а ако тя е Слаб (2),  ученикът се явява на поправителен изпит.

      (4)  В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит само веднъж по определен учебен предмет.

      (5)  Поправителни изпити не се полагат от учениците в І - ІV клас. Когато годишната оценка по някои от учебните предмети е Слаб (2), се организира допълнително обучение в извънучебно време след приключване на текущата учебна година или преди началото на следващата учебна година. 

      (6) Изпити за определяне на срочна и годишна оценка се полагат от:

1.ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет;

2. ученици, обучавани в индивидуална форма.

      (7) Не се полагат изпити за определяне на срочна оценка за учениците от началния етап на основно образование, обучавани в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.

      (8) Учениците може да полагат приравнителни изпити при наличие на обстоятелства и условия, определени от нормативната уредба.

 

РАЗДЕЛ VІ

Завършване на клас

Чл.32.(1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължително избираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко Среден (3).

      (2)Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължително избираемата или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.

      (3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

      (4) Ученици, които имат оценка Слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължително избираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

      (5) Ученици, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

      (6) Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

      (7) За ученици със специални образователни потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който работи училището.

Чл. 33. (1) Учениците от I и ІІ клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от IIІ и IV клас включително, които имат годишна оценка Слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

      (2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.

Чл.34. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището, с помощта на регионалното управление на образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации, създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

      (2) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалното управление на образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

      (3) Продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

      (4) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас.

РАЗДЕЛ VІІ

Съдържание на документите за завършен клас и степен на образование

Чл.35. Завършване на клас и степен:

      (1) Завършилите І клас ученици получават  удостоверение, в което се вписва общата годишна оценка с думи.

      (2) Завършването на ІІІ клас се удостоверява с ученическа книжка.

      (3) Учениците, завършили ІV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование,в  което се вписват годишните оценки по учебните предмети от ЗП, ЗИП и СИП, определени с училищния Учебен план.

     (4) Учениците, завършили VІІ клас получават свидетелство за завършване на основно образование. В свидетелството се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с училищния  Учебен план.Общият успех за завършено основно образование се изчислява с точност до 0,01 и представлява  средно аритметична оценка от оценките по всички предмети.

      (5) Учениците, завършили VІІ клас получават свидетелство за завършване на основно образование. В свидетелството се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с училищния  Учебен план.Общият успех за завършено основно образование се изчислява с точност до 0,01 и представлява  средно аритметична оценка от оценките по всички предмети.

      (6) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване от VІ, VІІ клас в спортни училища.

 В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.

      (6) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили VІІ клас, но не са усвоили ДОИ за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен VІІ клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Чл. 36. Учениците, завършили основно образование, могат да продължат обучението си в VІІІ клас на средни училища, гимназии, професионални гимназии, техникуми, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за професионално обучение в средни училища и в специални училища и в гимназии.

Чл. 37. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.     

      (2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл. 38. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

      (2) В случай че училището, издало оригиналния документ е закрито, заинтересованото лице подава заявление до училището, където се съхранява училищната документация.

      (3) Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от училище, определено от началника на РУО – гр. Пловдив въз основа на издаден документ от Държавния архив.

      (4) В случай че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по съдебен ред.

Чл.39. Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

РАЗДЕЛ VІІІ

Преместване на ученици

Чл.40. Преместването на ученици се извършва както следва:

1. учениците от първи до четвърти клас могат да се преместват през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от Директора на училището, в което се обучава ученикът;

2. преместването на ученици се извършва със заявление до Директора на училището, попълнено лично от родителя;

3. учениците от V до VІІ клас могат да се преместват в друго училище през време на учебната година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключване на учебния срок. Учениците могат да се преместват в друга паралелка на същото училище при наличието на свободни   места;

4. след издаване на удостоверение за преместване на подлежащи на задължително обучение ученици  Директорът уведомява писмено Общинската администрация  и дирекция “Социално подпомагане”;

5. при приемане на нови ученици Директорът уведомява в 14 дневен срок от записването им Директора на  училището, от което идват учениците.

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ  В   УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ І

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 41. (1) Учителите, директорът и заместник-директорът, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

      (2) Педагогически специалисти в училището са и учителите ЦДО

      (3) Педагогически специалисти в училището изпълняват функции:

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училището;

2. директорът и заместник-директорът - по управлението на институцията по т. 1.

Чл. 42. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния  и подкрепящия процес съобразно принципите и целите, определени в нормативните уредби;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на  училището;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

      (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на  училището и специфичните потребности децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

      (3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и обществеността.

Чл.43. Педагогическите специалисти /извън ръководния екип/ в настоящия момент в училище заемат следните длъжности:

(1) Учителски длъжности :

1.  „Учител”- начален етап

2.  „Старши учител” – начален етап

3.  „Учител – прогимназиален етап

4. „Старши учител“ – прогимназиален етап

Чл. 44. Педагогическите специалисти в училището, заемащи съответно длъжностите „учител/учител ЦДО“ и „старши учител/учител ЦДО“ изпълняват и специфичните си задължения  съгласно Програмата за Кариерно развитие, като директора може да им възложи допълнителни задължения според необходимостта на училището.

Учители и учители ЦДО

Чл.45. (1) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

      (2) Учителят ЦДО организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове в ЦДО.

Чл.46. Учителят/ учителят ЦДО има и следните права:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл.47. Учителят/учителят ЦДО има и  следните задължения:

      (1) Учебен процес и документация:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

3. да употребява в пряката си работа книжовния български език, с изключение на учебните предмети и самоподготовката на учениците по “чужд език”, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват нормите на книжовния език;

4.  да консултира учениците във време, определено чрез график, утвърден от директора;

5. да идва на работното си място добре подготвен, най - малко 15 минути преди започване на часа;

6.  при извършване на  допълнителна работа с учениците в  извън учебно време / консултации, помощни часове, репетиции и др. / да идва 15 минути по-рано от определеното време;

7. да влиза  в учебните часове с биенето на звънеца;

8. да отбелязват в дневниците отсъстващите ученици, темите на учебния материал, 5 минутките по БДП и мерките за лична безопасност и предпазване от насилие, провеждани  последния час и да се подписват в същите;

9. да вписва своевременно оценките по съответните предмети в дневника на класа и ученическите книжки на учениците;

10. да освобождава учениците веднага след завършване на учебния час;

11. да извежда учениците извън класната стая  след завършване на третия час;

12. да изпълнява задължениата си по водене на електронния дневник;

13. да попълва  задължителната учебна документация, свързана с приключване на учебния срок и учебната година;

14. да участва в работата на МО и комисии, за които е определен със заповед на директора.

      (2) Възпитателен процес, дисциплина, взаимоотношения с учениците, опазване  живота и здравето на учениците и МТБ:

1. да спазва Етичния кодекс и Етичния кодекс за работа с деца;

2. да спазва правата на учениците, регламентирани в нормативната уредба на всички институции, имащи отношение към това;

3. да обезпечи съхраняването на личното достойнство на учениците и недопускането на физическо и психическо насилие над тях, както и на кибертормоз;

4. да сезира незабавно директора и педагогическия съветник при установяване на всякакво форма на насилие и тормоз над ученик;

5. да предприема своевременни адекватни мерки при нарушаване дисциплината в часовете, а при други нарушения да информира Председателя/член на УКПППУ;

6. в Начален етап да предаде учениците на следващия преподавател и след това да напусне класната стая;

7. след последния учебен час  да изпрати учениците до входната врата, като учениците от НЕ се предават на родителите им;

8. да обгрижва децата от НЕ след приключването на учебните занятия до започването на работата в ЦДО;

9. да изпраща пътуващите деца и да участва в храненето на учениците от ЦОУД по график, утвърден от Директора;

10. да проверява състоянието на класната стая/кабинета  и за установените нередности да докладва на длъжностното лице по ЗБУТ не по-късно от 10 минути преди началото на първия учебен час или в междучасието непосредствено след часа, за който е установен проблем;

11. след последния  за деня час да затвори водопроводните кранове, прозорците , да изключи осветлението и да заключи стаята/кабинета;

12. при необходимост от ремонтни дейности в класната стая, да прави писмена заявка, която предава на ОСД.

      (3) Работа в екип:

1. да пази авторитета на училището, да не уронва с поведението и действията си публичния му образ;

2. да развива училищните традиции и да участва ангажирано в ритуалите и празниците на училището;

3. да спазва конфиденциалност по отношение на обсъжданата информация и на поверителните материали, използвани в училището;

4. да участва в процедурите и дейностите, регламентирани от нормативната уредба и настоящия Правилник  заедно с всички ангажирани страни;

5. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

6. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от работа, за осигуряване на заместник и с оглед на извършването на планирани в Годишния и Седмичен план дейности.

    


 

(4) Партниране с родители:

1. да организира индивидуалните срещи и консултации с родителите  в приемното си или в друго удобно за двете страни време;

2.  да информира на общо училищни и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда;

3. да насочва семействата към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на  ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

4. да освобождава ученици от час и занятие в ЦДО само с предварително уведомление от родител;

5. при възникнал здравословен проблем търси/организира незабавна помощ, като осведоми класният ръководител,  директора и родителя/ настойника.

 (5) Партниране с институции:

1. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на образованието;

2. да осигурява своевременно необходимата информация, необходима на училището за предприемането на действия при работа с институциите

Чл.48. Учителят и възпитателят нямат право да:

1. организира  с учениците дейности на политическа, религиозна и етническа основа;

2. предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

3. допуска отклоняването на ученици от часа, както и да  ги ангажира с вършене на лична работа;

4. да използва учениците от училището, в което работи като търговски и дистрибуторски обекти, както и за реклама на личния си бизнес;

5. да извършва образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити, когато участва при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити;

6. да събира пари от учениците, освен в случаите, свързани с извънкласни дейности и мероприятия;

7. да ползва мобилен телефон по време на час;

8. да  пуши, да  внася и  употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

9. да внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Класни ръководители

Чл.49. Класните ръководители се определят в началото на учебната година със заповед на Директора.

Чл.50. Учител, който е и класен ръководител, има следните специфични задължения:

      (1) Води:

1. редовно и  съхранява учебната документация за паралелката;

2. редовно и  съхранява документацията на паралелката по ПБУВОТ.

      (2) Следи:

1. за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес;

2. за спазването на училищната дисциплина;

3. за комуникативните уменията , включително с учителите и останалия персонал и интегрирането им в училищната среда.

       (3) Контролира:

1. посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

2. поведението на учениците в училище.

      (4) Анализира:

1. и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката за предприема не на превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

2. състоянието на дисциплината и спазването на ПДУ и ПБУВОТ от всеки ученик – ежеседмично.

       (5) Осъществява постоянна връзка с:

1. родителите за изясняване на причините, поради които ученикът не се е явил в училище – до края на учебния ден, ако няма предварителна информация от родител;

2. с учителите, които преподават на паралелката, за да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

3. останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

4. другите педагогически специалистите, които работят с ученици от паралелката.

       (6) Уведомява/информира/сезира:

1. учениците и родителите им за съдържанието, измененията и допълненията на ЗНП, ЗПУО и настоящия Правилник;

2. родителите на всеки ученик, достигнал 5 неизвинени отсъствия, както и при всяко последвало нарастване на броя на неизвинените и извинени отсъствия чрез:

 • задължителна бланка/форма;
 • индивидуална среща, при която отразява в дневника на класа същата срещу подпис на родителя;
 • индивидуална среща, при която отразява в дневника на класа същата срещу подпис на родителя;
 • ученическата книжка, която се проверя ежемесечно;
 • изпращане на  официално писмо / известие /;
 • индивидуални срещи с родителите;
 • по електронен път;
 • регламентиран от административното ръководство график за срещи на класни ръководители с родителите и общите за училището такива;
 • класните ръководители не могат да правят предложение на ПС за санкциониране по чл. чл. 199, ал.1, ако предварително не са уведомили родителите на ученика за предстоящите им действия.
 • при представяне на медицинска бележка,  подписана от родител и заверена от училищните медицински власти или документ от спортния клуб, в който членува в срок от 3 дни след завръщането си;
 • до 3 дни в една учебна година с с разрешение на директора на училището въз основа на писмена заявление от родителя. 
 • до 7 дни в една учебна година с разрешение на ПС на училището въз основа на писмена заявление от родителя. 
 • допустимият максимум извинени отсъствия, при които ученикът може да завърши срока и учебната година е 30% от хорариума по всеки учебен предмет конкретно.При надвишаване на този процент по решение на педагогическия съвет и със заповед на директора се определя начина за приключване на срока или годината на ученика.В началото на учебната година всеки преподавател уведомява учениците какъв е броят на отсъствията, допустими за нормално приключване по неговия предмет /предмети/.
 • при невъзможност за възстановяване, щетата се заплаща в действителен размер;
 • при умишлено прикриване на извършителя, щетите да се възстановяват солидарно от целия
 • отговарят за хигиената и дисциплината в класните стаи;
 • помагат на учителя при подготовката на учебни помагала, опитни постановки и др.;
 • докладват за нередности по материалната база;
 • информират учителя за готовността на класа и  за отсъстващите ученици;
 • съобщават незабавно на дежурен учител или друг служител при спешност за възникнали проблемни ситуации, с които не са по силите им да се справят.;
 • подканят съучениците си да влязат в класната стая след биенето на първия звънец и да се подготвят за съответния час;
 • класните ръководители вписват в дневника на паралелката двамата дежурни ученици за седмицата;
 • всички учители следва да изискват спазването на дежурството от дежурните ученици.

 • дежурят по коридорите съвместно с посочените в графика учители в деня посочен в същият график;
 • съдействат на дежурните учители за извеждане на учениците от класните стаи в голямото междучасие при хубаво време и след последния учебен час;
 • съдействат за предотвратяване на внасянето на закуски и замърсяването на класните стаи и коридорите, както и повреждане на МТБ;
 • съдействат на дежурните по класове при прибирането на учениците по класните стаи след биенето на първия звънец;
 • помагат на малките ученици при възникнали проблеми и се грижат за тяхната безопасност;
 • съобщават незабавно на дежурен учител или друг служител при спешност за възникнали проблемни ситуации, с които не са по силите им да се справят.
 • с изтичане срока на наказанието;
 • с решение на Педагогическия съвет;
 • със заповед на Началника на РУО – гр. Пловдив.
 • организацията на учебно-възпитателната работа на учителите и възпитателите в учебните часове;
 • провеждането на изпити/поправителни и приравнителни, както и тези за промяна на оценка;
 • допълнителната работа на учителите с ученици със специфични образователни потребности;
 • спазването на Правилника за вътрешния ред;
 • спазването на Правилника за дейността на училището;
 • правилното водене и съхраняване на училищната документация.

3. родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този Правилник чрез:

4. ежемесечно, а при необходимост и по-често, родителите или настойниците на учениците за успеха, дисциплината и отсъствията на същите чрез :

5. своевременно преподавателите за пропуснати оценки в ученическите книжки и следят за редовното им подписване от родителите или настойниците;

6. задължително педагогическия съветник за всяко нарастване на броя на не извинените отсъствия над 5 за осигуряване извършването на своевременни задължителни процедури от страна на административното ръководство спрямо извънучилищни институции.

7. родителите при нанесени материални щети от ученици и  изискват  заплащането на повреденото имущество или заплащането на щетата в троен размер;
       (7) Съдейства:

1. на педагогическия съветник и административното ръководство в общата им работа при преодоляване на поведенческите и образователните проблеми на учениците и за повишаване вътрешната им мотивация за постигане на добър успех и пълноценна личностна реализация;

      (8) Прави писмено предложение:

1. до Директора за санкциониране на  ученици по чл. 199, ал.1, т.1 /“Забележка”/ за регламентирани в ЗПУО и настоящия Правилник провинения, като преди това съвместно с педагогическия съветник задължително уведомяват родителите/настойниците на ученика за предстоящата мярка;

      (6) Консултира:

1. родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

       (7) Организира:

1.  и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

2. и  провежда родителски срещи; По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;

3. индивидуални срещи с учениците от паралелката;

4. индивидуални срещи с родители;

5. периодично участието на учениците в почистването и възстановяването на материалната база на училището.

6.дежурството на учениците в клас.

       (8) Изготвя и предоставя:

1. на родителите на първата родителска среща за учебната година - информация за графика на консултациите  на учителите в училището;

2. на директора в края на месеца - справка за отсъстващите ученици и на тези с регистрирани критичен брой провинения ;

3. на директора на училището - справки за успеваемостта и дисциплината на учениците си и други по негово искане;

4. на директора - информация за социалния статус на ученици от паралелката при възможност или необходимост от социални облекчения за семействата им;

5. на директора - информация за застрашените от отпадане  ученици от паралелката;

6. на родителите при завършване на учебната година - характеристика за всеки ученик в VІІ клас с изискванията на ЗПУО.

       (9) Участва в:

1. в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в нормативната уредба и в този Правилник;

2. училищни, извънучилищни и представителни дейности и събития, в които е ангажиран класът му.

       (10) Осигурява:

1. изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, свързани с цялостната организация на учебния процес;

2. от ЗАС на училището безплатните учебници в началото на учебната година, а след приключването й - събира същите и ги предава обратно срещу приемателно-предавателен протокол.

 (11) Освобождава  ученици от учебни занятия съгласно и по ред, регламентиран от  ЗПУО.

(12) Не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(13) Класен ръководител, съзнателно подпомогнал извършването на актове на дискриминация, носи отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминация.

Дежурни учители / възпитатели

Чл.51. (1) Отговарят за осигуряване на реда и безопасността на учениците  в сградата и в училищния двор ,следят за  опазване на материалната база  и за спазване на реда в стола, където се извършва храненето на учениците .Дежурството се осъществява по изготвен и утвърден със заповед на директора график за дежурство.

      (2) Дежурството се осъществява от главен дежурен учител, дежурни учители учители ЦДО по коридори и в  двора на училището.

      (3) Повреме на учебните занятия учителите / възпитателите дежурят съвместно с дежурно звено, съставено от ученици от седми и осми клас.

      (4) Дежурен класен ръководител на VІІ клас организира дежурното звено от класа си за деня на съвместното дежурство. Следи за опознавателните знаци на дежурното ученическо звено и осигурява такива при изгубване и амортизиране на същите.

Чл. 52. (1) Главният дежурен учител има следните задължения:
          1. идва на училище 30 минути преди началото на учебните занятия и дежури до изпращането на учениците след последния учебен час от задължителната подготовка;

2.  следи за осъществяването на дежурството от останалите дежурни учители и ученици;

3. при отсъствие на дежурен учител главният дежурен учител внася корекции в седмичния график за дежурството на учителите по коридорите или на двора и уведомява директора;

5. приема и придава материалната база на училището;
         6. през голямото междучасие главният дежурен учител наблюдава реда във фоайето на вход А  на училището;

7. писмено да докладва на директора / длъжностното лице по ЗБУТ / при констатирани инциденти или установяване на повреди на материалната база и вписва констатираните повреди и нередности в Дневника докладване на повреди;

8. Участва в откриване на  нарушителите  и уведомява директора;
          9. при отсъствие на главния дежурен учител директора определя  негов заместник .

       (2) Дежурните учители имат следните задължения :

1. идват на училище  20 минути преди началото на първия учебен час;

2. присъстват в училище независимо от персоналния си часови график за деня на дежурстното;

3. осигуряват реда, дисциплината и безопасността на учениците;

4. следят за недопускане на конфликтни ситуации между учениците, на унижаване на личното им достойнство и упражняване на  физическо и психическо насилие, свързано с религиозни,                                                                                                                                                                                                                                                                                          етнически и полови различия;

5. извеждат при хубаво време през голямото междучасие учениците от сградата ;

6. следят учениците от първи клас да се хранят в голямото междучасие в стола, останалите ученици със закуски да са във фоайето на входа и да се пропускат само ученици без закуски;

7. следят да не се внасят храна и напитки по коридорите извън фоайето и по класните стаи;

9. дежурят и следят за реда, дисциплината и безопасността на учениците в голямото междучасие и на двора на училището;

9. отговарят за прибирането на учениците след първия звънец по класните стаи;

10. следят  за опазване училищното имущество през междучасията;

11. проверяват състоянието на коридорите, фоайетата и стълбищата от гледна точка на безопасност и хигиена; да приемат информация от учителите по същия въпрос за класните стаи и кабинети и за проблемите да докладват на длъжностното лице по ЗБУТ;

12. вписват констатираните повреди и нередности в Дневника за докладване на повреди.

     (3) Дежурните възпитатели имат следните задължения :

1. дават дежурство по коридорите през време на учебните занятия по график, утвърден от директора;
          2. Учителите ЦДО осъществяват наблюдение и контрол над учениците от групата, която ръководят през време на заниманията и в междучасията;
          3. организират дежурството и разпределят отговорностите на учениците от своята група;
          4. изискват спазването на дежурството от дежурните ученици в групите си.

РАЗДЕЛ ІІ

Ученици

Чл.55. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 56. Ученикът има право да:

1. избира училището и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

3. получава защита срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо,

психическо, нравствено и образователно развитие, както и въвличане в политически и  религиозни дейности;

4. участва по свой избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност и извънучилищни прояви, в това число форми на ученическо самоуправление;

5. бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

6. получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

7. дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

8. участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;

9. се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

10. ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в не учебно време за развитие на интересите и способностите си;

11.бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

12. получи безплатно /еднократно/ учебници за І – VII клас;

13. използва мобилно устройство в междучасието, преди започването на часовете и след тяхното приключване;

14. да отсъства от училище по уважителни причини:

Чл. 57. (1)Ученикът има  задължения да:

1. познава и спазва Правилника на училището, ЗНП, ЗПУО.

2. съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

3. се явява  в училище с облекло и във и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

4. носи утвърдената за училището униформа и другите отличителни знаци на училището в случаите и ситуациите по време на официални и представителни събития;

5. носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

6. носи ученическата си лична карта в училище и извън него, като при влизането си в училище я показва при поискване от охраната;

7. опазва получените безплатни учебници и учебните помагала, както и своите лични учебни пособия  във вид, подходящ за образователната система;

9. идва в училище  не по-късно от 10 мин. преди началото на занятията;

10. се движи в училище възпитано и безопасно за себе си и останалите  ученици – без тичане, качване по перилата и первазите на прозорците;

11. сяда на определеното си място след биенето на първия звънец и  се подготвя за съответния час;

12. постави телефона си на определеното от преподавателя място на безшумен режим  в  началото на всеки учебен час и да го вземе обратно след приключване на същия;

13. се подчинява и изпълнява  нарежданията на дежурните учители и ученици;

14. изпълнява дежурство по клас по график, определен от класния ръководител;

15. напуска сграда на училището през голямото междучасие и при хубаво време, когато не изпълнява дежурство по график;

16. се храни само на определените за тази цел места – стол, фоайе, двор и не  внася  храни и напитки по етажите на сградата, класните стаи и кабинетите;

17. не закъснява за час - закъснения до 15 минути за три учебни часа, без уважителни причини, се считат за един час не извинено отсъствие;

18. влиза  в часовете по физическо възпитание и спорт само със спортен екип  и спортни обувки, предназначени само за физкултурния слон;

19. представи молба от родителите и медицинско удостоверение, ако има необходимост от освобождаване от занятия по физкултура, труд и техника и изобразително изкуство;

20. прекарва часа, в който е освободен по съответния предмет според индивидуалната заповед.

21. опазва чистотата на територията на училището, както и училищната собственост и при евентуална повреда щетите се възстановяват от причинителите в едноседмичен срок:

клас под контрола на класния ръководител / при групите по езици и технически предмети  - под контрола на съответния преподавател /;

22. участва под ръководството на учителите и класните ръководители в периодично почистване и възстановяване на материалната база;

      (2) През учебната година се осъществява дежурство от дежурни ученици по класове, както  и по коридорите  от VІІ клас в помощ на Дежурното звено на учителите.

1. Съставът на ученическите дежурни звена се определя от класните ръководители.

2. Дежурните ученически звена от VІІ клас провеждат периодичен инструктаж и обучение от Председателя на УКБППМН  за адекватно и безопасно изпълнение на ангажиментите им.

3. Дежурните от VІІ клас носят задължително опознавателни табелки с класа си - без подобна табелка не се допуска изпълняването на функциите на участник в това звено.

4. Дежурните ученици  извършват следните дейности:

4.1. Дежурните ученици по паралелки:

4.2. Дежурните ученици от VІІ клас:

5. При изпълнение на задълженията си учениците от дежурното звено нямат право да унижават личното достойнство на съучениците си и да  упражняват физическо и психическо насилие върху тях.

6. Дежурен ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Настоящия Правилник.

7. В случай на превишаване  на правата от страна на  дежурните, учениците не прибягват до саморазправа, а да се обръщат към дежурните учители или при отсъствието им - към Педагогическия съветник.

8. Всички дежурни учители следва да изискват спазването на дежурството от Дежурното звено и носенето на опознавателните знаци.

Чл.58. Ученикът няма право да:

1. отсъства от учебни занятия без уважителна причина за присъствените форми на обучение;

2. нарушава общоприетия ред и дисциплина, да уврежда училищно и обществено имущество.

3. подправя или унищожава училищната документация;

4. създава пречки на учителя и други длъжностни лица при и по повод изпълнението на служебните им ангажименти. пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

5. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

6. накърнява честта и достойнството на съучениците си, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

7. унижава личното достойнство на останалия персонал на училището;

8. организира, участва или пропагандира политическа или религиозна дейност;

9. използва включен  мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час;

10. пуши, да употребява алкохол, наркотици и други упойващи вещества и да участва в хазартни игри на територията и в района на училището;

11. внася в района на училището оръжие и взривни вещества и други предмети, които са източник на повишена опасност;

12. бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

Чл.59. За неизпълнение на задълженията си, за нарушение на дисциплината и погазване правилата на доброто общуване учениците могат да бъдат санкционирани с наказанията, предвидени в чл.199, ал. 1 от ЗПУО и/или мерките по чл. 199, ал. 2, 3 и 4 на същия.

      (1) За нарушение на дисциплината се считат следните провинения:

1.системни закъснения за часовете /над 15 за срок/;

2. безпричинни отсъствия от часове, ЦДО, общоучилищни и представителни мероприятия и дейности;

3. явяване в часовете и в заниманията в ЦДО  без учебни пособия, материали и инструменти, както и без изискуемата екипировка;

4. използване на мобилни устройства в учебни  часове, ЦДО, общоучилищни и представителни мероприятия и дейности;

5. създаване пречки на преподавателя/възпитателя/служителя/помощния персонал при изпълнение на служебните му задължения;

6. тютюнопушене в сградата и района на училището;

7. употреба на алкохол и други забранени от закона вещества в рамките на учебния процес или на извънучилищни и представителни мероприятия ш дейности;

8. унищожаване, вандализъм, кражба, в т.ч. на училищното имущество;

9. измама в училищната документация;

10.различни форми на проявено насилие, агресия, тормоз и кибертормоз.

       (2) За нарушение правилата на доброто поведениe се приемат:

1. обидни изказвания, ругатни, подигравки и епитети, унижаващи достойнството, провокативно поведение;

2. неспазване на реда в класните стаи, стола, коридорите, двора и района на  на училището;

3. неуважително отношение към преподавател или друг служител на училището, както и на външен посетител;

4. облекло и вид, които  са неприемливи за училище;

5. неприемливо поведение при извънучилищни и представителни събития.

Чл.60. Дисциплинарни наказания и мерки:

      (1) Наказание  по чл. 199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО  “Забележка” се налага  за:

1. системни закъснения за час над 15 на срок;

допуснати от 8 до 10 неизвинени отсъствия;

2. грубо нарушаване на реда в класната стая, стола, коридорите, двора и района на училището;

3. използване на мобилен телефон или друго  устройство в учебни  часове, ЦДО, общоучилищни и представителни мероприятия и дейности;

4. системни явявания   в часовете и заниманията в ЦДО без учебни пособия, материали и инструменти, както и без изискуемата екипировка, за които съответните преподаватели/възпитатели са известили класния ръководител чрез приложената задължителна бланка/форма в момент по тяхна преценка;

5. системни нарушения на  дисциплината в часовете и заниманията в ЦДО при повече от 3-ма преподаватели и/или системно при определен преподавател / възпитател, за които съответните преподаватели/възпитатели са известили класния ръководител чрез приложената задължителна бланка/форма в момент по тяхна преценка;

6. първи прояви на  груба вербална и физическа агресия;

7. първи участия в хазартни игри в сградата и двора на училището;

8. първи прояви на тютюнопушене в сградата и района на училището.

      (2)  Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 от ЗПУО  „Преместване в друга паралелка в същото училище” се налага за:

1. допуснати 10 до 15 неизвинени отсъствия;

2. повреждане на училищно имущество;

3. продължаващи прояви на вербална и физическа агресия ;

4. продължаващо използване на мобилно устройство в учебни  часове, ЦДО, общоучилищни и представителни мероприятия и дейности;

5. продължаващи участия в хазартни игри в сградата и двора на училището;

6. продължаващо   тютюнопушене в сградата и двора на училището;

7. продължаващи явявания   в часовете и заниманията в ЦДО без учебни пособия, материали и инструменти, както и без изискуемата екипировка, за които съответните преподаватели/възпитатели са известили класния ръководител чрез приложената задължителна бланка/форма в момент по тяхна преценка;

8. продължаващи нарушения на  дисциплината в часовете и заниманията в ЦДО при повече от 3ма преподаватели и/или системно при определен преподавател / възпитател, за  които съответните преподаватели/възпитатели са известили класния ръководител чрез приложената задължителна бланка/форма в момент по тяхна преценка;

9. поведение, което е грубо нарушение на установения ред при провеждане на всички общоучилищни и представителни мероприятия и дейности.

       (3)  Наказание  по чл. 199, ал. 1, т. 3  от ЗПУО “Предупреждение за преместване в друго училище” се налага за:

1. продължаващо потаряне на нарушенията, за които ученикът е санкциониран по ал. 1 и 2 ;

1. допуснати от 16 до 22 неизвинени отсъствия;

2. повече от 10 пъти за един учебен срок  налагане на мярката „отстраняване от учебен час”;

3. тежки прояви на насилие: вербална агресия – обидни изказвания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството епитети; прояви на дискриминация; физическа агресия и кибертормоз;

4. организиране на хазартни игри в сградата и двора на училището;

5. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители и/или на алкохол и други забранни вещества;

6. употреба на алкохол и други забранени от закона вещества в рамките на учебния процес или на извънучилищни и представителни мероприятия ш дейности;

7. кражба или унищожаване на училищно или чуждо имущество;

8. фалшификация на училищна документация;

9. системно неуважително отношение към преподавател или служител на училището;

      (4)  Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО  “Преместване в друго училище” се налага за системни нарушения на този Правилник и сериозни провинения като:

1. продължаващо повтаряне на нарушенията, за които ученикът е санкциониран по ал. 1, 2  и 3

2. допуснати над 22 неизвинени отсъствия;

3. унищожаване на официална училищна документация;

4. особено тежки прояви на агресия, насилие, тормоз  и кибертормоз, при които сериозно е застрашено физическото, психическото и емоционалното здраве на ученик, преподавател или служител в училището.

      (5) Когато ученикът се яви в училище с неподходящо облекло (поли и панталони, комбинирани с горни дрехи, непокриващи талията, горни дрехи непокриващи бельото, бельо използвано като горна дреха, ярки и дълги маникюри, предизвикателен грим, ярко червило и обувки с ток по-висок от 4 см.), които са в нарушение на ЗПУО или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес,той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за коетокласният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

      (6) Когато ученикът пречи на учителя/възпитателя и/или на съучениците си по време на учебен час или занимания в ЦДО, същият   може да го отстрани до края на учебния час/занимание при спазване на следните условия:

1. преди да пристъпи към отстраняване, по преценка, учителят/възпитателят може да приложи следната процедура: връчване на бланка за посещение при класният ръководител след последния учебен час/занятие, без да напуска класната стая за дадения час. Отрязък от същата бланка учителят/възпитателят оставя на определено място в учителската стая;

2. класният ръководител има ангажимента да направи незабавна връзка със семейството чрез подписване на връчената на ученика бланка за посещение след часовете;

3. Отстранените  ученици задължително отиват при класният ръководител,

      (7) Видовете дейности в полза на училището   с оглед на естеството или интензивността си са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и тяхното достойнство:

1. почистване на класни стаи-подове, маси, столове, шкафове, дъски, врати,стени;

2. почистване на коридори и фоайета-подове, стени, врати;

3. боядисване за 6-ти и 7-ми клас;

4.  почистване на дворното пространство и други, прието с решение на ПС.

Чл. 61. Освен налагането на наказания, ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.62. Налагане и изтичане/отменяне на наказанията:

      (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

      (2) Мярката по чл. 60, ал.6  не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

      (3)  За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

      (4) При констатиране на повторно нарушение, за което ученикът вече е наказан и срокът на

наказанието не е изтекъл, се налага следващата степен на дисциплинарно наказание.

      (5)  Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

      (6) За всяко производство по налагане на наказание по чл.60 се спазва следните процедури:

1. определя се докладчик, който е учител, преподаващ на ученика или класният ръководител;

2. преди налагане на наказанията и на мярката, директорът изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

3. при налагането им  се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

4. родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

5. при необходимост изслушването се извършва в присъствието на учител, класният ръководител, директор.

6. за изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

7. срещите  се протоколират и се подписват от участващите в тях.

8. преди налагане на всички видове мерки и наказания, с изключение на „забележка”, задължително се уведомява Дирекция "Социално подпомагане'' по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.  Информирането се извършва с изготвяне на писмо от класния ръководител, подписано от класния ръководител и директора.

9. преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката „отстраняване от училище” и „отстраняване от учебен час”, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

10. наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка и в характеристиката на ученика.

11. наложеното наказание „забележка” се обявява от класния ръководител пред класа.

      (7) Наказанието „забележка”, се налага от директора по предложение на класния ръководител, а всички останали – от директора , след решение на ПС.

      (8) Мярката по отстраняване на ученика от училище се налага със заповед на директора, а „допълнителните консултации със специалисти” – със заповед на директора, по предложение на УКБППМН.

      (9) Наказанията и мерките, както и тяхното отменяне, се оформят със заповед на директора, която се издава до три дни след провеждане на ПС.

      (10) За всяко наказание директорът издава мотивирана заповед с детайлно описание на причините, довели до налагане на наказанието и срока на наказанието.

(11) Отмяната на наказанието се извършва :

РАЗДЕЛ ІІІ

Родители

Чл.63. (1)Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

      (2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, засягащи права и интереси на ученика;

5. да участват в родителските срещи;

6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на  училището;

7. да участват в родителските активи на класовете и в училищното настоятелство.

      (3) Родителите имат следните задължения:

1. да се запознаят срещу подпис с Училищния учебен план и с Правилника за устройството и дейността на училището  в момента и мястото, определени от училището;

2. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

3. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на  ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

4. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

5. да се явяват в училище при покана от страна на педагогическите специалисти - логопед и педагогически съветник;

6. да се явяват в училище при покана от УКБППМН;

7. да зачитат личната територия на учителите, възпитателите и останалите педагогически специалисти, като за целта се обръщат към тях в регламентирано време и под регламентирана форма;

8. при изискване за спазване на техните и на детето им права да отчитат и правата на другите, както и изискванията на нормативната уредба;

9. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

РАЗДЕЛ І

Директор

Чл.64. (1) Директорът, като орган за управление на училището:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда;

7. обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за държавните и общинските детски градини, училища;

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

      (2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

       (3) Административните актове на директора могат да се отменят от Началника на Регионалния инспекторат по образованието.


 

РАЗДЕЛ ІІ

Педагогически съвет

Чл.65. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1.  приема Стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. приема Правилника за устройството и дейността на училището;

3. приема Училищния учебен план;

4. избира формите на обучение;

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказанията „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време”, “Преместване в друго училище до края на учебната година” и “Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст”;

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение;

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12. утвърждава униформено облекло, след съгласуване с родителите на учениците от училището;

13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

Чл. 66. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

      (2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина, училището или обслужващото звено.

Чл. 67. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

      (2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

      (3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от Началника на Регионалния инспекторат по образованието.

      (4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.


 

ГЛАВА ПЕТА

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Училищно настоятелство

Чл.68. (1) Училищното настоятелство е обществени органи за подпомагане на дейността на Първо основно училище “Иван Вазов”.

      (2) Устройството и дейността на училищното настоятелство са уредени съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

      (3) С цел изграждане облика на училището и подпомагане на конкретни дейности училищното настоятелство може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали; да участва в различни дейности, целящи развиването на жизнено важни умения и навици у учениците; да подпомага осигуряването на средства за конкретни инициативи на училището и други, които не противоречат на нормативните документи, въз основа на които е учредено.

      (4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОН.

      (5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.

Ученически активи

Чл.69. Ученическият актив на класа е помощен орган за управление и координация на дейностите на класа като общност и като част от училищния колектив.

      (1) Ученическият актив на класа участва в планиране тематиката на часа на класа, отговаря за спазване правата на учениците, участва активно в решаване на проблемите на класа.

      (2) Съставът на Ученическият актив на класа  се избира от учениците .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ :

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ, ДЕЙСТВИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ

§1. Задължения за съдействие по Закона за закрила на детето:

Чл.1.(1) Отговорности на органите за закрила:

1. министърът на образованието и науката /чрез училищната институция/:

а) осигурява безопасността на децата в държавните училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета;

б) чрез регионалните инспекторати по образованието осигурява взаимодействие с органите на управление на специализираните институции и на социалните услуги - резидентен тип, за установяване на образователните потребности на всяко дете и осигуряване на подходящо обучение;

в) осъществява дейности по превенция и разрешаване на проблема с учениците, които не посещават училище;

г) участва в осъществяването на специалната закрила на децата с изявени дарби;

Чл. 2. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. „

      (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Чл.3 (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

      (2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Чл. 4. (1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

Чл.5. (1) Който не изпълни задължение по този закон извън случаите по ал. 1 - 5, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. - за първо нарушение, и от 1000 до 2000 лв. - при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

      (2) За неизпълнение на задължение от длъжностно лице глобата е в размер от 500 до 1000 лв. - за първо нарушение, и от 1000 до 2000 лв. - при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон и деянието не съставлява престъпление.

      (3) Длъжностно лице в специализирана институция, социална услуга - резидентен тип, и социална услуга в общността, което не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за първо нарушение, и от 1000 до 2000 лв. - при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Чл.6. По смисъла на този закон:

1. "Закрила на детето" е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете.

2. "Сведения и данни за личността на дете" е всяка информация за детето по смисъла на Закона за защита на личните данни.

3. "Най-добър интерес на детето" е преценка на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

4. "Дете в риск" е дете:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

5. "Дете с изявени дарби" е дете, което е показало трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.

6. "Превенция" е закрила на детето чрез информиране, съдействие, подпомагане и услуги.

7.  Всеки учител, на когото стане известна, ситуация във връзка с чл.7 ал.1,2 от Закона за

закрила на детето е длъжен да съобщи  незабавно за същата на директора и педагогическия съветник.

§ 2. Права, регламентирани от Закона за закрила на детето:

Чл. 7. (1)Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

Чл.8. Право на закрила(1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

      (2) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.

      (3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.

      (4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

Чл.9.Закрила на личността на детето(1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

Чл. 10. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.

Чл. 11. Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси.

Чл. 12. (1) Отношението на деца до 14 години към религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 18 години - по съгласие между тях и родителите или попечителите им.

§3. Информация и задължения по Закона за защита от дискриминация - „Защита при упражняване правото на образование и обучение”:

Чл. 13. (1) Министърът на образованието и науката и органите на местното самоуправление вземат необходимите мерки за недопускане на расова сегрегация в обучаващите институции.

      (2) Ръководителят на обучаваща институция предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или не педагогическия персонал или от учащ се.

Чл. 14. Ръководителят на обучаваща институция поставя на достъпно място текста на закона, както и всички разпоредби от вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация.

Чл. 15. Ръководителят на обучаваща институция, получил оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или не педагогическия персонал или от друг учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.

Чл. 16. Обучаващите  институции предприемат подходящи мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно упражняване на правото на образование и на обучение на лицата с увреждания, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно институцията.

Чл. 17. (1) При поискване ръководителят на обучаващата институция предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.

      (2) Информацията по ал. 1 съдържа основанието за взетото от ръководителя или преподавателя решение, както и други относими данни.

Чл. 18. При неизпълнение на задължението по чл. 29, ал. 2 ръководителят на обучаваща институция носи отговорност по този закон за дискриминация на учебното място от страна на служител в администрацията, преподавател или учащ се.

Чл. 19. (1) Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и учебни помагала са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.

      (2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

      (3) Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания.

Чл.20. По смисъла на този закон:

1. "Тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.

2. "Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

3. "Преследване" е:

а) по-неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действие за защита от дискриминация;

б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действия за защита от дискриминация;

в) по-неблагоприятно третиране на лице, отказало да дискриминира.”

Чл.21. Учителите и възпитателите не допускат в работата си пряка  и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.22. Учителите и възпитателите, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминация.

§ 4. Права, регламентирани от Закона за защита от дискриминация:

Чл. 23. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

      (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

      (3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Чл. 24. Тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смятат за дискриминация.

Чл. 25. Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи.

§5.Съгласно Инструкция №1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета помощник директорът по учебната дейност контролира:

Настоящият  Правилник е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол № 12 от 04.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На линия 

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Контакти 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
с. Караджалово, П.К. 4283
област Пловдив,
ул. 19-та 6
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: 0888441157-директор, 0899420749 - счетоводител
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115206